Temeljem članka 56. Statuta Hrvatskog robotičkog saveza (HROBOS), OIB: 35414990068, Dalmatinska 12, Zagreb, Izvršni odbor raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto: Tajnik

 

 

Opis poslova i odgovornosti:                 

 • Operativno vođenje saveza
 • Strateško planiranje rada Saveza
 • Predlaganje, osmišljavanje i provođenje novih i starih projekta
 • Planiranje i ocjena projekata  
 • Praćenje izvršenja projekta
 • Financijsko praćenje projekata
 • Pisanje planova i izvještaja
 • Vođenje i operativno izvršavanje svih administrativnih poslova
 • Koordinacija rada udruga
 • Praćenje zakonitosti rada udruga i saveza

Potrebno obrazovanje i iskustvo:

 1. srednja, viša ili visoka stručna sprema;
 2. poznavanje osnova računovodstva, zakonskih propisa koji uređuju poslovanje Saveza, administrativnih poslova, jednog svjetskog jezika i rada na računalu;
 3. posjedovanje sposobnosti uspješnog ustrojavanja i djelotvornog vođenja organizacije i na temelju toga stečen ugled i povjerenje sredine u kojoj djeluje;
 4. nije osuđivan za kaznena djela.

Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:

 • aktivno znanje u govoru i pismu jednog stranog jezika;
 • visoka razina organizacijskih i koordinacijskih sposobnosti;
 • visoka razina poslovne komunikacije te vještina upravljanja ljudskim potencijalima;
 • visoka vještina sposobnosti planiranja i analiziranja;
 • srednja ili visoka razina poznavanja zakona i propisa u poslovanju neprofitnih organizacija;
 • visoka do vrlo visoka razina stručnih i specijalističkih znanja robotike;
 • visoka razina kreativnosti i fleksibilnosti;
 • srednja ili visoka razina vještina prezentacije;
 • visoka razina u uporabi informatičko-komunikacijskih tehnologija;
 • vrlo visoka razina samostalnosti u radu i odgovornosti.

S odabranim kandidatom sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

Prijavi na natječaj prilažu se:

 • životopis,
 • preslika domovnice,
 • preslika diplome,
 • potvrda nadležnog suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti da je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor, ne starija od 6 mjeseci,
 • prijedlog programa rada Hrvatskog robotičkog saveza za razdoblje od jedne godine.

U prijavi na natječaj svi pristupnici obvezno navode: osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela).

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge. Sve prijave koje ne sadrže potrebne podate i priloge smatrat će se nepotpunima i neće se razmatrati.

Rok za prijavu na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se na adresu HROBOS, Dalmatinska 12, 10002 Zagreb s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Predsjednica HROBOS

dr. sc. Ana Sović Kržić

Zagreb, 1. ožujka 2016.

Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •