S izmjenama usvojenim na redovitom zasjedanju Skupštine 27.12.2017.

 

Temeljem članka 30. Statuta Hrvatskog robotičkog saveza  (u daljnjem tekstu: Savez) usvojenog 9. svibnja 2015. godine Skupština Hrvatskoga robotičkog saveza na skupštini održanoj 14.  studenog  2015. godine donosi:

 

POSLOVNIK
SKUPŠTINE HRVATSKOG ROBOTIČKOG SAVEZA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuju se prava i obveze članova Skupštine, priprema i način sazivanja zasjedanja Skupštine Hrvatskog robotičkog saveza, tijek zasjedanja i način odlučivanja, te druga pitanja ustroja i rada Skupštine, najvišeg tijela Saveza.

 

Članak 2.

Odredbe ovoga Poslovnika obvezne su za sve članove Skupštine, odnosno zastupnike udruga i drugih pravnih osoba udruženih u Savez (u daljnjem tekstu: zastupnici članica Saveza), te ostale prisutne osobe koje sudjeluju u radu Skupštine.

Odredbe o pravima i obvezama, o odgovornosti i prestanku članstva u Skupštini i o sudjelovanju u radu odnose se i na zamjenike zastupnika članica Saveza.

 

Članak 3.

Tijela upravljanja te radna i druga tijela Saveza, koja ne donesu vlastiti poslovnik o radu, rade sukladno odredbama ovoga Poslovnika.

 

II. Skupština Saveza

 

Članak 4.

Skupština je najviše upravno tijelo Saveza.

Skupštinu čine zastupnici redovnih članica Saveza. Tajnik Saveza nije član Skupštine.

Za prijem u redovno članstvo u Hrvatski robotički savez udruga ili druga pravna osoba mora dostaviti:

1.       Zamolbu za prijem u članstvo

2.       Odluku o udruživanju u Savez

3.       Presliku Statuta usklađenog sa Statutom Saveza ili drugi osnivački akt

4.       Presliku rješenja nadležnog tijela državne uprave o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske iz kojeg je vidljivo da su tijela ovlaštena za zastupanje i upravljanje u važećem tijeku mandata ili rješenje trgovačkog suda i Izvadak iz sudskog registra za druge pravne osobe

5.       Presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

6.       Popis članova i osnovne podatke o članovima tijela upravljanja udruge/druge pravne osobe

7.       Vjerodajnice  zastupnika i njihova zamjenika u Skupštini Saveza

 

Izvršni odbor je dužan izvijestiti Skupštinu ispunjava li udruga ili druga pravna osoba, koja se želi udružiti, uvjete za prijam u članstvo Saveza na prvom idućem zasjedanju Skupštine, računajući od dana zaključenja sjednice IO na kojoj se o tome odlučivalo.

Prava i obveze nove članice Saveza i njezinih zastupnika u Skupštini teku od dana kada odluku o njezinom prijemu, sukladno članku 16. Statuta Saveza, donese Skupština i kada uplati članarinu propisanu za članice Saveza. 

Točku dnevnog reda na kojoj se odlučuje o prijemu novih članica treba staviti na početak rada Skupštine, kako bi nakon odluke o prijemu u Savez i plaćanja članarine, te verifikacije vjerodajnica zastupnika novih članica njihovi zastupnici mogli punopravno sudjelovati u daljnjem radu Skupštine.

 

Članak 5.

Svaka članica Saveza bira prema statutu tri zastupnika i jednog zamjenika zastupnika u Skupštinu Saveza sukladno svojim aktima. Zastupnici i zamjenici zastupnika u Skupštini biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Zastupnikom i njegovim zamjenikom u Skupštini Saveza može biti imenovana poslovno sposobna osoba kojoj sudskom odlukom nije izrečena mjera zabrane javnog istupanja i nije osuđivana za kaznena djela.

Zamjenik ima sva prava zastupnika kada ovaj nije u mogućnosti sudjelovati u zasjedanju Skupštine ili kada članica prosudi da bi zamjenik mogao bolje zastupati njena prava.

Jedna osoba ne može zastupati više članica u Skupštini.

Svaki zastupnik ima pravo sudjelovanja u raspravi i odlučivanju u radu Skupštine osim ako je članici, čiji je zastupnik  prisutan na Skupštini,  izrečena stegovna mjera uskrate prava sudjelovanja u radu Saveza (suspenzija) ili isključenje iz saveza. Ukoliko članica ne uplati članarinu, ona i njeni zastupnici u Skupštini gube pravo na glasovanje u Skupštini.

Zamjenik zastupnika ne može zamjenjivati zastupnika u obnašanju dužnosti u Skupštini i tijelima Saveza na koje je zastupnik osobno izabran.

 

Članak 6.

Skupština Saveza natpolovičnom većinom glasova prisutnih zastupnika:

–          donosi Poslovnik Skupštine,

–          donosi odluku o sastavu i izboru tijela Skupštine,

–          bira i razrješava članove Izvršnog odbora Saveza na način da svaka članica

        Saveza može u Izvršnom odboru imati samo jednog člana  Izvršnog odbora,

–          ako  se izabrani član IO kandidira u  izbornom postupku za  tajnika saveza i bude izabran, tada mora dati ostavku na sve funkcije u matičnoj udruzi , a na njegovo mjesto se bira novi član IO,

–          bira i razrješava članove Nadzornog odbora Saveza,

–          donosi odluku o prijemu u članstvo u Savez,

–          donosi program rada Saveza i djelovanja tijela Skupštine Saveza,

–          donosi odluku o udruživanju Saveza u druge zajednice udruga i organizacije u

        zemlji i inozemstvu,

–          donosi odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja i rada

        Saveza na prijedlog Izvršnog odbora Saveza, a u nemogućnosti saziva Skupštine,

        odluku donosi Izvršni odbor Saveza,

–          donosi druge opće akte utvrđene ovim Statutom, odnosno zakonom,

–          usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,

–          usvaja godišnji financijski izvještaj i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku

        godinu,

–          usvaja izvještaj Nadzornog odbora i drugih tijela Skupštine.

 

Skupština Saveza natpolovičnom većinom glasova od prisutnih redovnih članica Saveza:

–          donosi odluku o isključenju iz članstva u Savezu (u skladu sa izrečenom stegovnom mjerom),

–          bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Saveza,

 

Skupština Saveza natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članova Saveza:

–          donosi Statut Saveza i njegove izmjene i dopune.

 

Skupština Saveza tročetvrtinskom većinom glasova redovnih članica Saveza:

–          donosi odluku o prestanku postojanja i rada Saveza,

–          donosi odluku o statusnim promjenama Saveza.

 

Skupština raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima iz svog djelokruga određenim zakonom i Statutom, koja ovim Statutom ili njezinom odlukom nisu stavljena u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela i koja joj povjere članice Saveza.

 

Članak 7.

Savez ima predsjednika, dopredsjednika i tajnika. Predsjednik Saveza istodobno je predsjednik Skupštine i predsjednik Izvršnog odbora.

Dopredsjednik Saveza obnaša dužnosti dopredsjednika Skupštine i Izvršnog odbora. Tajnik Saveza obnaša poslove tajnika Saveza, priprema dokumente za Skupštinu, usklađuje rad članica Saveza, radnih tijela Saveza, Skupštine i Izvršnog odbora, vodi popis članica i zastupnika članica Saveza, obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Saveza, zakonom te općim aktima Skupštine i izvršnog odbora.

 

III. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA SKUPŠTINE

 

Članak 8.

Zastupnik članice Saveza stječe prava i dužnosti člana Skupštine danom verifikacije odnosno potvrđivanja njegovog mandata u zasjedanju Skupštine.

Mandat članova Skupštine od četiri godine potvrđuje Skupština u izbornom zasjedanju ili u prvom zasjedanju nakon izbora zastupnika.

 

Članak 9.

Zastupniku prestaje status člana Skupštine:

1.       verifikacijom mandata novog zastupnika kojeg je predložila članica Saveza u postupku redovitih izbora,

2.       na vlastiti zahtjev odnosno prihvaćanjem njegove ostavke od strane članice koju zastupa,

3.       opozivom članice Saveza koja ga je izabrala,

4.       nastupanjem okolnosti zbog kojih ne može obavljati dužnost,

5.       zbog gubitka prava javnog istupanja ili iz drugih zakonom utvrđenih razloga,

6.       ako je članici Saveza koju zastupa, izrečena stegovna mjera isključenje iz članstva Saveza, sukladno članku 20. Statuta,

7.       ako članica koju zastupa nije podmirila članarinu.

U slučajevima utvrđenim točkama 2. do 5. prethodnog stavka članica bira, odnosno imenuje novoga zastupnika čiji mandat traje do isteka tekućeg mandata Skupštine.

Odredbe prethodnih stavaka odnose se i na zamjenika zastupnika članice.

 

Članak 10.

Zastupniku miruje status člana Skupštine u slučaju izricanja stegovnih mjera privremene suspenzije u ostvarivanju prava koja proizlaze iz Članka  20.  Statuta i ako članica koju zastupa nije podmirila članarinu.

U vremenu trajanja stegovne mjere privremene suspenzije u ostvarivanju prava koja proizlaze iz Statuta, odnosno dok članica ne otkloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg joj je nepoštivanja ta stegovna mjera izrečena, ili dok ne plati članarinu, njezin zastupnik može prisustvovati zasjedanju Skupštine i sjednicama tijela Saveza kao promatrač bez prava sudjelovanja u raspravi i bez prava glasa, odnosno odlučivanja.

 

Članak 11.

Pravo je i dužnost svakog člana Skupštine:

–          biti redovito i pravodobno obavještavan o djelovanju HROBOS u cjelini, a posebno o radu Skupštine i njezinih tijela,

–          prisustvovati zasjedanjima i sudjelovati u radu Skupštine i njenih tijela čiji je član,

–          poticati razmatranje pojedinih pitanja, iznositi primjedbe i prijedloge u donošenju odluka, preporuka, programa, zaključaka i akata te podnositi amandmane na prijedloge akata,

–          predlagati imenovanje i odrješenje članova tijela upravljanja i radnih tijela Skupštine,

–          postavljati upite i tražiti podrobnije obavijesti i objašnjenja o pitanjima o kojima se raspravlja i koja se odnose na rad Skupštine i njezinih tijela,

–          dobiti odgovore na upite u zasjedanju na kojem ih je postavio ili u prvom idućem zasjedanju Skupštine,

–          izvršavati zadaće koje mu u okviru svog djelovanja povjeri Skupština, upravno ili drugo tijelo čiji je član,

–          zalagati se za unapređenje djelovanja i provedbu programa rada Skupštine i drugih tijela Saveza,

–          poštivati Statut, Poslovnik Skupštine, dnevni red zasjedanja i druge akte Skupštine i tijela Saveza i pridržavati se njihovih odredbi,

–          obavještavati članicu Saveza čiji je zastupnik o radu Skupštine i o svom radu,

–          čuvati i podizati ugled i štititi interese Saveza.

 

Članak 12.

Član Skupštine za dolazak na zasjedanje Skupštine ima pravo na naknadu troškova putovanja sredstvima javnog međugradskog prometa i pripadajuće dnevnice u skladu s propisima i odlukama Izvršnog odbora.

 

Članak 13.

Za svoj rad u Skupštini, članovi Skupštine odgovaraju članici Saveza čiji su zastupnici.

Članovi Skupštine za rad tijela Skupštine čiji su članovi skupno odgovaraju Skupštini Saveza, a pojedinačno za svoj rad u tijelima i za rad tijela, u granicama povjerenih im ovlasti i dužnosti, odgovaraju Skupštini i tijelu.

 

Članak 14.

Član Skupštine Saveza može biti opozvan prije isteka vremena na koje je biran ako:

–          ne ispunjava obveze određene Statutom Saveza,

–          postupa suprotno odredbama Statuta i politici koju je utvrdila Skupština Saveza,

–          ne pridržava se akata i odluka Skupštine Saveza ili

–          na drugi način krši odredbe Statuta Saveza.

 

Postupak za opoziv člana Skupštine može pokrenuti Skupština i Izvršni odbor Saveza slanjem svoje odluke o pokretanju postupka za opoziv članici koju član zastupa. Odluku o opozivu donosi tijelo članice Saveza sukladno njezinom općem aktu.

Odlukom o pokretanju postupka za opoziv člana Skupštine iz prethodnog stavka obvezno se u Skupštini Saveza pokreće opoziv odnosno odrješenje od dužnosti u Skupštini i u njezinim tijelima na koje ga je Skupština Saveza izabrala.

 

IV. NAČIN RADA SKUPŠTINE

 

1. Zajedničke odredbe

 

Članak 15.

Skupština radi i odlučuje na zasjedanjima. O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Saveza.

Odredba prethodnog stavka analogno se primjenjuje na sva tijela Skupštine.

 

Članak 16.

Zasjedanje Skupštine može biti:

 

1.       izborno,

2.       redovito,

3.       izvanredno.

 

Članak 17.

Zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Saveza, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti dopredsjednik Saveza ili član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik Saveza.

Iznimno, ako predsjednik Saveza ne sazove izvanredno zasjedanje Skupštine u roku od trideset (30) dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će ga predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja zasjedanja.

U slučaju isteka mandata tijelima Saveza, Skupštinu Saveza saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili pet članova Saveza, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Saveza.

 

Članak 18.

Zasjedanje se saziva pozivom u pisanom obliku koji obvezno sadrži naznaku mjesta i datuma održavanja te vremena početka zasjedanja i prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se upućuju radni materijali o pitanjima iz prijedloga dnevnog reda zakazanog zasjedanja, kao i zapisnik sa prethodne sjednice.

Poziv i materijali za zasjedanje dostavljaju se članovima Skupštine, u pravilu, najmanje osam (8) dana prije održavanja zasjedanja.

Kada Skupština odlučuje o pitanjima koja iziskuju prethodno izjašnjavanje članica Saveza, materijali za zasjedanje dostavljaju se najmanje četrnaest (14) dana prije održavanja zasjedanja, osim u slučaju obveznog usklađivanja Statuta i drugih akata Saveza sa zakonom te izvanrednog zasjedanja Skupštine kada vrijedi rok iz stavka 2. ovoga članka.

 

Članak 19.

Zasjedanje Skupštine otvara i njime do izbora Radnog predsjedništva rukovodi predsjednik Saveza, odnosno u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik Saveza ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Saveza.

Iznimno, izvanredno zasjedanje koje su sazvali predlagatelji otvara i njime do izbora Radnog predsjedništva rukovodi izabrani predlagatelj.

Zasjedanje Skupštine vodi tročlano Radno predsjedništvo, koje na početku zasjedanja javnim glasovanjem biraju nazočni članovi Skupštine.

 

Članak 20.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutna natpolovična većina ukupnog broja redovnih članica Saveza i natpolovična većina zastupnika Skupštine (kvorum).

Kada predsjedatelj utvrdi da postoji kvorum, a prije utvrđivanja dnevnog reda, stavlja na usvajanje zapisnik sa zaključcima i odlukama zadnjeg zasjedanja Skupštine.

Svaki član Skupštine ima pravo izreći primjedbe na zapisnik prošlog zasjedanja. Primjedba treba biti u pisanom obliku i u njoj treba biti jasno označeno na koji dio zapisnika se primjedba odnosi i pisani prijedlog predlagatelja sa novim tekstom za izmjenu u zapisniku. Predlagatelj može ako želi obrazložiti prijedlog izmjene.  O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se u zasjedanju bez rasprave javnim glasovanjem. Ako Skupština primjedbu prihvati, u zapisnik se unosi odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nije bilo primjedaba, odnosno zapisnik u kojem su suglasno prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik Saveza, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

 

Članak 21.

Zasjedanje Skupštine može se održati i elektroničkom poštom. 

Zasjedanje Skupštine koja se održava elektroničkom poštom saziva predsjednik Saveza, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti dopredsjednik Saveza ili član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik Saveza. 

Zasjedanje se saziva pozivom članicama u pisanom obliku koji obvezno sadrži prijedlog dnevnog reda, početak zasjedanja, prijedlog za predsjednika i dva člana radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika. Uz poziv se upućuju radni materijali o pitanjima iz prijedloga dnevnog reda zakazanog zasjedanja, kao i zapisnik sa prethodne sjednice. 

Poziv i materijali za zasjedanje dostavljaju se svim zastupnicima i zamjenicima zastupnika Skupštine, u pravilu, najmanje osam (8) dana prije održavanja zasjedanja. Materijal se šalje na e-mail zastupnika i zamjenika zastupnika koje su naveli u vjerodajnicama. Ukoliko se e-mail ne vrati smatrat će se da je zastupnik ili zamjenik zastupnika primio dokumente.

Članice imaju rok od 6 dana da elektroničkom poštom dostave evidencijske listove zastupnika, ili dva zastupnika i zamjenika zastupnika, koji će ih zastupati na zasjedanju Skupštine koja će se održati elektroničkom poštom. Tajnik Saveza prije početka zasjedanja, na osnovu prispjelih evidencijskih listova treba napraviti popis zastupnika za tu skupštinu sa njihovim e-mailovima i dostaviti ga svim članicama. 

Nakon početka zasjedanja Skupštine, predsjednik Saveza određuje vrijeme za raspravu i otvara glasovanje i raspravu o predloženim članovima za radno predsjedništvo i dva ovjerovitelja zapisnika.  Vrijeme za glasovanje i raspravu ne može biti dulje od dva dana.

Najviše jedan dan nakon završetka rasprave, izabrano radno predsjedništvo radi prijedlog zaključaka po pojedinim točkama o kojima se trebaju izjasniti zastupnici ili članice saveza, i šalje ih zastupnicima i članicama na raspravu i glasovanje sa točnim vremenom do kada traje glasovanje. Glasovanje i rasprava zastupnika traju najviše tri dana. Nakon završenog glasovanja radno predsjedništvo u roku od jednog dana donosi zaključke po pojedinim točkama.

Odluke u postupku elektroničkog održavanja sjednice donose se potrebnom većinom glasova zastupnika ili članica Skupštine u skladu s člankom 6. ovog Poslovnika.

U slučaju da se ne postigne potrebna većina za donošenje odluke odlučivanje će se ponoviti ili odgoditi za sljedeće redovno zasjedanje Skupštine.

Tajnik Saveza vodi zapisnik i zajedno sa ovjeroviteljima zapisnika sastavlja zapisnik u roku od 7 dana od donošenja zaključaka elektroničkog zasjedanja Skupštine na isti način kao i kad Skupština zasjeda na tradicionalni način. Zapisnik Skupštine potpisuju tajnik, ovjerovitelji zapisnika i predsjedatelj zasjedanja. Potpisani i pečatom ovjereni izvornici akata i odluka zasjedanja te zapisnik trajno se čuvaju u pismohrani Saveza.

 

 

 

2. Izborno zasjedanje Skupštine

 

Članak 22.

Izborno zasjedanje Skupštine održava se, osim ako razlozi propisani zakonom i predviđeni Statutom drugačije ne nalože, jednom u četiri godine, nakon provedenih izbora za zastupnike i zamjenike zastupnika članica u Skupštini.

Zasjedanje saziva predsjednik Saveza po odluci Izvršnog odbora Saveza ranijeg saziva.

Na izborno zasjedanje pozivaju se novoizabrani članovi – zastupnici članica Saveza.

 

Članak 23.

U izbornom zasjedanju Skupština, sukladno Statutu, bira:

a) radna tijela zasjedanja:

1.       Radno predsjedništvo (3 člana)

2.       Verifikacijsko povjerenstvo (3 člana)

3.       Izborno povjerenstvo (3 člana)

4.       zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

b) predsjednika i dopredsjednika Saveza

c) tijela Saveza

1.       Izvršni odbor (4 člana)

2.       Nadzorni odbor (3 člana).

 

U izbornom postupku osigurava se poštivanje načela javnog predlaganja, utvrđivanja jednog ili više kandidata od broja koji se bira. Predsjednik i dopredsjednik saveza bira se javnim glasovanjem.  Ukoliko  zastupnici odluče da glasovanje bude tajno tada se provodi tajno glasovanje. Tijela saveza, članovi izvršnog i nadzornog odbora,  biraju se tajnim glasovanjem, ukoliko zastupnici ne odluče drugačije.

 

Članak 24.

Izborno zasjedanje otvara predsjednik Saveza u dotadašnjem mandatu, koji njime rukovodi do izbora Radnog predsjedništva.

Isticanjem kandidata za predsjednika i članove Radnog predsjedništva, predsjednika i članove Verifikacijskog povjerenstva, predsjednika i članove Izbornog povjerenstva, za zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika i glasovanjem o kandidatima ravna predsjednik Saveza.

Kandidate za predsjednike i članove radnih tijela iz prethodnog stavka predlaže predsjednik Saveza, a listu kandidata mogu dopuniti i zastupnici skupštine.

Kandidati za članove Radnog predsjedništva mogu biti zastupnici članica i tajnik Saveza, kandidati za članove Verifikacijskog i Izbornog povjerenstva, zapisničara i ovjerovitelje zapisnika  mogu biti samo zastupnici članica.

Članovi Izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove drugih radnih tijela zasjedanja i tijela upravljanja, odnosno za nositelje dužnosti koji se u zasjedanju biraju i za koje se glasovanje provodi.

Izbori za radna tijela zasjedanja provode se javnim glasovanjem, a izabrani su kandidati, koji dobiju većinu glasova prisutnih zastupnika Skupštine.

 

Članak 25.

Radom Skupštine na izbornom zasjedanju ravna Radno predsjedništvo, a ispred njega predsjednik Radnog predsjedništva u svojstvu predsjedatelja zasjedanja.

Predsjedatelj u ime radnog predsjedništva predlaže dnevni red, tijela Skupštine odnosno Saveza koja se biraju i broj njihovih članova u skladu sa Statutom, vodi raspravu, ravna glasovanjem o prijedlozima i skrbi o održavanju reda u zasjedanju.

 

Članak 26.

Dnevni red zasjedanja utvrđuje se ako se za njega izjasnila većina prisutnih zastupnika Skupštine.

Predloženi dnevni red može se izmijeniti i dopuniti na prijedlog članova Skupštine u postupku utvrđivanja i odlukom Skupštine tijekom zasjedanja.

Izmjene i dopune dnevnoga reda tijekom zasjedanja utvrđuju se sukladno stavku 1. ovoga članka.

 

Članak 27.

Prije prijelaza na razmatranje dnevnog reda izvještaj podnosi Verifikacijsko povjerenstvo. Verifikacijsko povjerenstvo prikuplja i razmatra valjanost vjerodajnica i evidencijskih listova zastupnika i zamjenika zastupnika nazočnih na Skupštini, te predlaže Skupštini verifikaciju njihovih mandata.

Valjanom vjerodajnicom smatra se isprava s punim podacima o zastupniku i članici, koju je vlastoručno potpisala osoba ovlaštena za zastupanje članice i ovjerila pečatom članice Saveza. Vjerodajnica i evidencijski list zastupnika odabranog u skupštinu Saveza sa potrebnim podacima koje treba dostaviti su u prilogu ovog poslovnika.

Verifikacijsko povjerenstvo utvrđuje broj prisutnih zastupnika i predstavnika članica, o tome izvještava Skupštinu i jednoznačnim zaključkom ustanovljuje je li ispunjen uvjet iz članka 20. ovoga Poslovnika za konstituiranje Skupštine i donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka.

Verifikacijom mandata zastupnika Skupština se konstituira.

 

Članak 28.

Svim članicama Saveza, Izvršni odbor dostavlja obrasce za predlaganje kandidata za predsjednika, dopredsjednika, članove izvršnog i nadzornog odbora.

Članice Saveza popunjene obrasce sa predloženim kandidatima dostavljaju tajniku Saveza u pisanom i elektroničkom obliku najkasnije petnaest (15) dana prije izbornog zasjedanja Skupštine.

Tajnik Saveza temeljem primljenih prijedloga sastavlja liste kandidata za nositelje dužnosti i članove tijela upravljanja. Kandidati se na listama navode abecednim redom.

 

Članak 29.

O predloženoj listi kandidata za predsjednika Saveza otvara se rasprava. Za stavljanje novih kandidata na listu za predsjednika Saveza potrebna je podrška najmanje pet zastupnika Skupštine. Po provedenoj raspravi, radno predsjedništvo stavlja listu kandidata za predsjednika na glasovanje. Listu kandidata Skupština utvrđuje javnim glasovanjem. Lista se smatra utvrđenom ako je za listu glasovala natpolovična većina ukupnog broja prisutnih zastupnika Skupštine.

Nakon usvajanja liste kandidata za predsjednika, prelazi se na glasovanje za predsjednika Saveza. Izabran je onaj kandidat kojeg podrži više od polovine ukupnog broja prisutnih redovnih članica Skupštine. U ime redovne članice Skupštine glasovanje će izvršiti zastupnik kojeg prijavi članica, a ako se zastupnici ne mogu dogovoriti, glasovanje u ime članice će obaviti zastupnik koji je prema prezimenu prvi po abecedi.

Ako je za predsjednika istaknut jedan kandidat i u prvom krugu glasovanja ne dobije potrebnu većinu glasova, na izbornu se listu stavlja novi kandidat ili kandidati.

Ako je za predsjednika istaknuto više kandidata od kojih u prvom krugu glasovanja ni jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, u drugom krugu glasovanja na izbornu se listu stavljaju ona dva kandidata koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova.

Ako u drugom krugu glasovanja ni jedan od dva kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova iz stavka 2. ovog članka, prelazi se na treći, završni krug glasovanja u kojem je za predsjednika izabran kandidat koji dobije većinu glasova nazočnih zastupnika Skupštine.

Predsjednika Saveza, Skupština bira javnim glasovanjem, osim ako Skupština ne odluči da glasovanje bude tajno. U tom slučaju postupak je isti samo se glasovanje obavlja na ovjerenim glasačkim listićima.

Postupak za izbor dopredsjednika Saveza je isti kao i za predsjednika Saveza. Lista kandidata za dopredsjednika saveza može se proširiti i sa kandidatima koji su bili na listi za predsjednika ako ih podrži više od pet zastupnika Skupštine. Predsjednik i dopredsjednik Saveza ne mogu biti zastupnici iz iste udruge.

 

Članak 30.

Nakon izbora predsjednika i dopredsjednika Saveza, otvara se rasprava o prijedlozima lista kandidata za izvršni i nadzorni odbor.

Lista kandidata za članove izvršnog odbora formira se na način da svaka članica Saveza može u Izvršnom odboru imati samo jednog člana  Izvršnog odbora¸ uključujući  predsjednika i zamjenika predsjednika, a na listi kandidata za Izvršni odbor ne mogu se nalaziti dva zastupnika iz iste udruge.

Po provedenoj raspravi, radno predsjedništvo stavlja listu kandidata za Izvršni odbor na glasovanje. Listu kandidata Skupština utvrđuje javnim glasovanjem. Lista kandidata za Izvršni odbor smatra se utvrđenom ako je za listu glasovala natpolovična većina ukupnog broja prisutnih zastupnika Skupštine.

Ne dobije li lista kandidata za članove Izvršnog odbora potrebnu većinu, ponovno se otvara rasprava u kojoj članovi Skupštine neposredno iznose obrazložene prijedloge za izmjenu i dopunu liste kandidata, nakon čega se ponovo stavlja na glasovanje.

Pojedini prijedlog smatra se prihvaćenim ako je u javnom glasovanju dobio većinu glasova prisutnih zastupnika Skupštine.

Nakon usvajanja liste kandidata za Izvršni odbor, formira se lista kandidata za Nadzorni odbor. Članovi Nadzornog odbora mogu, ali ne moraju biti članovi Skupštine. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora, tajnik, predsjednik ili dopredsjednik. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora između sebe. Iz iste udruge ne mogu biti dva kandidata za člana Nadzornog odbora.

Po provedenoj raspravi, radno predsjedništvo stavlja listu kandidata za Nadzorni odbor na glasovanje. Listu kandidata Skupština utvrđuje javnim glasovanjem. Lista kandidata za Nadzorni odbor smatra se utvrđenom ako je za listu glasovala natpolovična većina ukupnog broja prisutnih zastupnika Skupštine.

Ne dobije li lista kandidata za članove Nadzornog odbora potrebnu većinu, ponovno se otvara rasprava u kojoj članovi Skupštine neposredno iznose obrazložene prijedloge za izmjenu i dopunu liste kandidata, nakon čega se ponovo stavlja na glasovanje.

Pojedini prijedlog smatra se prihvaćenim ako je u javnom glasovanju dobio većinu glasova prisutnih zastupnika Skupštine.

Izbor članova Izvršnog i Nadzornog odbora obavlja se tajno na ovjerenim glasačkim listićima, koje nakon glasovanja zastupnici Skupštine stavljaju u glasačku kutiju.

Imena kandidata, kako ih je utvrdila Skupština, svrstana su na glasačkim listićima abecednim redom prema prezimenu, a na glasačkom listiću, iza naziva tijela koje se bira, jasno je otisnuto koliki se broj kandidata bira.

 

 

 

Članak 31.

Izborno povjerenstvo ravna tijekom izbora, utvrđuje rezultate glasovanja i vodi zapisnik o glasovanju.

Izborno povjerenstvo poništava nevažeće glasačke listiće. Nevažeći su listići: prazan listić, odnosno listić na kojem član Skupštine nije birao nijednog kandidata, prekrižen listić, odnosno listić na kojem je član Skupštine prekrižio kandidate, listić na kome je član Skupštine glasovao za veći broj kandidata od broja koji je utvrdila Skupština i listić iz kojega se sa sigurnošću ne može utvrditi za kojeg je kandidata ili za koje kandidate član Skupštine glasovao.

Za članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora izabrani su kandidati koje podrži natpolovična većina  prisutnih zastupnika na Skupštini.

U drugom krugu glasovanja na izbornu se listu stavljaju kandidati koji nisu izabrani, jer nisu imali natpolovičnu većinu  prisutnih zastupnika na Skupštini, ali su u prvom krugu dobili najveći broj glasova, do potrebnog broja članova koji se bira uvećan za jedan.

Ako u drugom krugu glasovanja niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, prelazi se na treći, završni krug glasovanja u kojem su za članove Izvršnog i Nadzornog odbora izabrani kandidati s najvećim brojem glasova do broja članova tijela koje se bira.

Ukoliko je ishod glasovanja za članove određenoga tijela takav da je više kandidata dobilo isti broj glasova, a koji prelazi broj članova tijela koje se bira, glasovanje za te kandidate se ponavlja.

Ako se ni u ponovljenom glasovanju ne može utvrditi koji je kandidat izabran, Skupština može odlučiti da se provede postupak utvrđivanja nove liste kandidata za onaj broj članova tijela koji u prvom glasovanju nije izabran.

Nakon završenog rada, Izborno povjerenstvo podnosi Skupštini izvještaj o glasovanju i rezultatima glasovanja.

Članak 32.

Na druga pitanja u svezi s radom izborne sjednice Skupštine odgovarajuće se primjenjuju i ostale odredbe ovog Poslovnika.

 

3. Redovno i izvanredno zasjedanje Skupštine

 

Članak 33.

Redovno zasjedanje Skupštine održava se najmanje jednom godišnje, unutar jedne kalendarske godine.

Redovno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Saveza u skladu sa zakonom i Statutom ili na temelju zaključka Izvršnog odbora.

 

Članak 34.

Zasjedanje otvara predsjednik Saveza, koji zasjedanjem ravna do izbora predsjednika i dva člana Radnog predsjedništva, tri člana Verifikacijskog povjerenstva, zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika i po potrebi drugih radnih tijela zasjedanja.

Kandidate za predsjednike i članove radnih tijela iz prethodnog stavka predlaže predsjednik Saveza, a listu kandidata mogu dopuniti i zastupnici skupštine.

Radna tijela zasjedanja biraju se javnim glasovanjem kojim ravna predsjednik Saveza, a izabrani su kandidati koji dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih zastupnika Skupštine.

 

Članak 35.

Nakon izbora radnih tijela zasjedanja Verifikacijsko povjerenstvo izvještava Skupštinu o utvrđenom broju prisutnih članova Skupštine.

 

Članak 36.

Dnevni red zasjedanja Skupština utvrđuje sukladno odredbama članka 26. ovoga Poslovnika i može ga mijenjati i dopunjavati tijekom zasjedanja.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje o pojedinim pitanjima redoslijedom utvrđenim dnevnim redom. Redoslijed, pokaže li se tijekom zasjedanja potreba, Skupština može odlukom izmijeniti.

 

Članak 37.

Nakon uvodnog obrazloženja, predsjedatelj otvara raspravu.

U zasjedanju se raspravlja o svakom predmetu koji je na dnevnom redu, osim ako ovim Poslovnikom nije određeno da se odlučuje bez rasprave.

Članovi Skupštine i drugi sudionici zasjedanja svoje rasprave prijavljuju predsjedatelju. U raspravi o pojedinom pitanju iz dnevnog reda sudionici raspravljaju redoslijedom prijave.

Predsjedatelj zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

 

Članak 38.

Ako predsjedatelj prosudi da će rasprava o pojedinim pitanjima trajati dulje ili kada se prijavi veći broj govornika, Skupština na njegov prijedlog ili prijedlog svakog člana Skupštine može odlučiti da ograniči vrijeme trajanja izlaganja govornika. O prijedlogu se odlučuje bez rasprave.

 

Članak 39.

Predsjedatelj je dužan:

1.       prekinuti govornika koji ne slijedi dnevni red i predmet o kojem se raspravlja,

2.       prekinuti govornika koji iznosi netočne podatke, vrijeđa ostale sudionike zasjedanja ili druge osobe i tijela, vrijeđa javni moral, odnosno na drugi način narušava red sjednice i izreći mu javnu opomenu;

3.       udaljiti sa zasjedanja javno opomenutu osobu koja na jednom zasjedanju opetuje ponašanje zbog kojeg je bila javno opomenuta i protiv nje pokrenuti stegovni postupak;

4.       javno ukoriti i udaljiti sa zasjedanja osobu koja se neuljudno ponaša i narušava rad zasjedanja i protiv nje pokrenuti stegovni postupak.

 

Članak 40.

Ako se tijekom rasprave utvrdi da se neko pitanje ne može riješiti kako bi se o njemu odlučilo, pitanje se odlukom Skupštine može izuzeti iz dnevnog reda i njegovo razmatranje odložiti.

 

Članak 41.

Po završenoj raspravi pristupa se utvrđivanju odluke, odnosno zaključka. Odluka odnosno zaključak se utvrđuje glasovanjem.

Glasovanje je, u pravilu, javno, osim ako o pojedinom pitanju po odredbama ovoga Poslovnika ili odluci Skupštine nije obvezno tajno glasovanje ili drugi oblik izjašnjavanja.

Javno se glasuje dizanjem ruke, odnosno ovjerenog glasačkog lista, ili pojedinačno prozivkom.

Članovi Skupštine mogu glasovati za ili protiv prijedloga ili se suzdržati od glasovanja.

Predsjedatelj stavlja na glasovanje prijedloge redoslijedom kojim su podneseni.

Ako su tijekom rasprave u odnosu na osnovni prijedlog podneseni dopunski prijedlozi ili amandmani, prvo se glasuje o dopunskim prijedlozima ili amandmanima, a potom o osnovnom prijedlogu u cjelini.

 

Članak 42.

Po završenom glasovanju predsjedatelj utvrđuje rezultate glasovanja.

Prijedlog je prihvaćen ukoliko se za njega izjasnila potrebna većina prisutnih članova Skupštine, u skladu sa Statutom ili ovim Poslovnikom.

O pitanjima postupka u samom zasjedanju, Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

 

Članak 43.

Zakazano se zasjedanje može odložiti, odnosno prekinuti.

Zakazano se zasjedanje odlaže kada nastupe razlozi koji onemogućavaju početak zasjedanja u zakazano vrijeme, odnosno kada se poslije otvaranja zasjedanja ustanovi da na zasjedanju nije prisutan dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje.

Odloženo se zasjedanje naknadno saziva, i to najkasnije u roku od petnaest (15) dana. Započeto se zasjedanje prekida radi odmora u tijeku zasjedanja, kada se u tijeku zasjedanja broj prisutnih članova Skupštine smanji ispod broja potrebnog za pravovaljano odlučivanje, u slučaju ispada koji može izazvati sukob između sudionika, te iz drugih opravdanih razloga.

Zaključkom o prekidu zasjedanja zakazuje se nastavak zasjedanja.

 

Članak 44.

Po završenom razmatranju i odlučivanju o svim pitanjima utvrđenih dnevnim redom predsjedatelj javno utvrđuje da je zasjedanje zaključeno. Zaključeno se zasjedanje ne može nastaviti.

 

Članak 45.

Akte i odluke koje tijekom zasjedanja donosi Skupština, potpisuje predsjednik Saveza.

Zapisnik Skupštine potpisuju zapisničar, ovjerovitelji zapisnika i predsjedatelj zasjedanja. Potpisani i pečatom ovjereni izvornici akata i odluka zasjedanja te zapisnik trajno se čuvaju u pismohrani Saveza.

 

Članak 46.

Odredbe o načinu rada redovnog zasjedanja Skupštine, osim kada je to ovim Poslovnikom drugačije uređeno, primjenjuju se i na izvanredno zasjedanje.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 47.

O pravilnoj primjeni ovoga Poslovnika skrbi Izvršni odbor Saveza.

Pravo tumačenja ovoga Poslovnika ima Skupština Saveza. Prijedlog teksta tumačenja priprema Izvršni odbor.

 

Članak 48.

Poslovnik se mijenja i dopunjava na način i po postupku njegovog donošenja.

 

Članak 49.

Stupanjem na snagu ovoga Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik Hrvatskoga robotičkog  saveza, kojega je donijela Skupština Saveza u svom zasjedanju održanom 15. prosinca 2012. godine.

 

Članak 50.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

U Zagrebu,   27. prosinca 2017. godine                                 

Predsjednica HROBOS,
Doc.dr.sc Ana Sović Kržić

PRILOZI:
Vjerodajnica zastupnika WORD
Vjerodajnica zamjenika zastupnika WORD
Vjerodajnica zastupnika PDF
Vjerodajnica zamjenika zastupnika PDF

Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •