Na temelju članaka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/2014.) i članaka 25., 31. i 32. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) Skupština Hrvatskoga robotičkog saveza (u daljnjem tekstu: Savez) na sjednici održanoj 9. svibnja 2015. godine u Zagrebu donosi

 

STATUT

HRVATSKOGA ROBOTIČKOG SAVEZA

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim statutom Hrvatski robotički savez (u daljnjem tekstu: Savez) regulira odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Saveza; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Saveza, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Saveza; prestanku postojanja Saveza; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza te drugim pitanjima od značaja za Savez.

 

Članak 2.

Hrvatski robotički savez najviše je nacionalno tijelo tehničke kulture čija je djelatnost od značenja za izvaninstitucijsko  obrazovanje, razvoj i promicanje  robotike u Republici Hrvatskoj.

Savez djeluje kao nestranačka udruga civilnoga društva.

Savez je neprofitna pravna osoba i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar neprofitnih organizacija.

Savez je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu.

Savez djeluje na području Republike Hrvatske.

Sjedište Saveza je u Zagrebu.

Odluku o adresi sjedišta donosi Izvršni odbor Saveza.

 

Članak 3.

Savez djeluje pod nazivom: HRVATSKI ROBOTIČKI SAVEZ.

Kratica naziva Saveza je: HROBOS.

Naziv Saveza na engleskom jeziku glasi: CROATIAN ROBOTIC ASSOCIATION, skraćeni naziv je: CROBOA. 

Nazivi na stranim jezicima mogu se koristiti samo uz istodobno navođenje naziva na hrvatskom jeziku. 

 

Članak 4.

Savez ima svoj znak i zastavu. Znak Saveza  su tri jednaka stilizirana androida u nizu čiji toraks  je sastavljen od crveno bijelih polja. Zastava saveza  je bijele boje. Dimenzija zastave je 200×90 centimetara. U sredini zastave je znak Saveza, a ispod znaka je velikim hrvatskim slovima ispisan tekst  HRVATSKI ROBOTIČKI SAVEZ. Uporaba i zaštita znaka i zastave uređuju se Odlukom o sadržaju, izgledu i uporabi znaka, logotipa i zastave Hrvatskoga robotičkog saveza koju donosi Izvršni odbor Saveza. 

 

Članak 5.

Savez ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm. Uz rub pečata ispisan je tekst HRVATSKI ROBOTIČKI SAVEZ  ZAGREB , a u sredini kruga je znak Saveza.

U uporabi mogu biti najviše tri pečata, svaki označen rednim brojem od 1 do 3 ispod znaka. Uporabu i čuvanje pečata naputkom uređuje tajnik Saveza.

 

Članak 6.

Savez predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik Saveza.

U slučaju spriječenosti predsjednika zamjenjuje ga dopredsjednik ili član Izvršnog odbora kojeg predsjednik ovlasti, a u slučaju spriječenosti tajnika zamjenjuje ga osoba koju ovlasti Izvršni odbor Saveza.

 

Članak 7.

Savez se može udružiti u Saveze udruga u zemlji i u međunarodne organizacije čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s njezinim ciljevima i djelatnostima i ako udruživanje pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja utvrđenih ovim Statutom. Savez je član Hrvatske zajednice tehničke kulture.

O udruživanju Saveza u zemlji i u međunarodne organizacije, kao i o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, odlučuje Skupština Saveza na prijedlog Izvršnog odbora Saveza.

 

II. CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA TE DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI SAVEZA

 

Članak 8.

Ciljevi Saveza jesu:

– razvijanje i promicanje robotike i  tehničke kulture u Republici Hrvatskoj; 

– jačanje prepoznatljivosti i podizanje javne svijesti o značaju robotike u društvu; 

– omogućavanje i/ili unaprjeđenje cjeloživotnog učenja i obrazovanja svih dobnih skupina u području robotike, poglavito izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih; 

– omogućavanje i/ili unaprjeđenje uključivanja socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina uključujući osobe s posebnim potrebama u aktivnosti robotike, poglavito u  izvannastavne i izvanškolske aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih iz tih skupina;

– pridonošenje razvoju svojih članica te zastupanje njihovih prava i interesa;

– sudjelovanje u izradi javnih politika vezanih uz tehničku kulturu i civilno društvo;

– pridonošenje prepoznatljivosti i vidljivosti postignuća robotike u inozemstvu. 

 

Savez sukladno ciljevima djeluje na područjima:

– TEHNIČKE KULTURE (robotika), 

– OBRAZOVANJA, ZNANOSTI  I ISTRAŽIVANJA (razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju) i 

– međunarodna suradnja (međunarodna razvojna suradnja u obrazovanju).

 

Članak 9.

U ostvarivanju svojih ciljeva Savez provodi sljedeće djelatnosti koje su od interesa za opće dobro:

– predlaže, usklađuje, provodi i prati programe javnih potreba Republike Hrvatske u robotici koji se provode u Hrvatskoj i inozemstvu te utvrđuje smjernice za planiranje tih programa;

– prati, potiče i podupire razvoj svojih članica, sudjeluje u njihovim aktivnostima, poglavito u onima koje se odnose na izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih i popularizaciju robotike, te ih uključuje u provedbu svojih aktivnosti;

– javno dodjeljuje nagrade istaknutim pravnim i fizičkim osobama iz područja robotike;

– surađuje s ministarstvima, agencijama, obrazovnim, znanstvenim i drugim javnim ustanovama i institucijama, jedinicama lokalne (regionalne) uprave, poduzetnicima te organizacijama civilnoga društva;

– sudjeluje u radu državnih savjetodavnih tijela, radnih skupina, povjerenstava i slično; 

 

Članak 10.

Savez može radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih ciljeva, koji se ostvaruju kroz provedbu programa od interesa za opće dobro, neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

 

Savez može provoditi sljedeće gospodarske djelatnosti: 

– organiziranje i provođenje izvaninstitucionalnih programa odgoja i obrazovanja u tehničkoj kulturi (kotizacije – sufinanciranje radionica, škola, seminara i slično);

– najam prostora i opreme;

– izdavanje obrazovnih tiskanih ili elektroničkih publikacija iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja u području robotike, popularizacija robotike  i slično;

– promidžbena djelatnost.

 

Ako u ostvarivanju gospodarske djelatnosti Savez ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za provedbu i unaprjeđenje djelatnosti Saveza u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.

 

Savez može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom, osnovati pravnu osobu za provedbu gospodarskih djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.

 

III. JAVNOST RADA

 

Članak 11.

Rad Saveza je javan. 

Javnost rada Saveza ostvaruje se:

– pravodobnim i istinitim izvještavanjem članstva i nadležnih državnih tijela o radu Saveza i o značajnim događanjima,

– objavom na internetskim stranicama Saveza,

– izdavanjem publikacija Saveza,

– javnim priopćavanjem ili

– na drugi prikladan način.

 

IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANICA

 

1. Članstvo u Savezu

Članak 12.

Članom Saveza se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Saveza.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Savezu. 

Popis članova dostupan je na web stranici Saveza  kako bi bio omogućen stalan  uvid svim članovima i nadležnim tijelima.

 

Članak 13.

Članstvo u Savezu može biti redovito, podupiruće i počasno.

 

Redoviti članovi Saveza su udruge i institucije čija je djelatnost od značenja za promicanje robotike i tehničke kulture u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: članice Saveza). 

Redoviti član saveza može postati svaka pravna osoba koja ima uvjete da postane redovnim članom, koja je suglasna s politikom, vizijom i Statutom Saveza te koja dostavi pristupnicu i plati članarinu. 

Redoviti članovi Saveza prihvatili su Statut i opće akte Saveza.

 

Podupirućim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja svojim aktivnim sudjelovanjem u radu Saveza doprinosi ostvarivanju ciljeva Saveza. 

Na poziv tajnika, podupirući članovi sudjeluju u radu Saveza, ali su bez prava glasa.

 

Počasnim članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja je bitno pridonijela ostvarenju ciljeva Saveza. 

Na poziv tajnika, počasni članovi sudjeluju u radu Saveza, ali su bez prava glasa.

 

Mišljenje o prijamu u svaki oblik članstva, kao i o prestanku članstva daje Izvršni odbor, a odluku donosi Skupština.

 

Članak 14.

U Savez mogu biti udružene udruge ili lokalni robotički savezi  koji su osnovani, ustrojeni i registrirani u skladu sa Zakonom o udrugama i Zakonom o tehničkoj kulturi te koji su uskladili svoj statut i akte sa Statutom i drugim aktima Saveza.

Institucije čija je djelatnost od značenja za promicanje robotike u Republici Hrvatskoj (visoka učilišta, znanstveni instituti, muzeji, knjižnice i druge ustanove) mogu se udružiti u Savez ako prihvaćaju prava i obveze koje proizlaze iz ovog Statuta Saveza.

 

2. Uvjeti za prijam u članstvo

Članak 15.

Ispunjavanje uvjeta za prijam u članstvo utvrđuje Izvršni odbor, a odluku o prijamu u članstvo donosi Skupština Saveza.

Odluka Skupštine Saveza je konačna.

 

3. Prava, obveze i odgovornosti članica

 

Članak 16.

Članica Saveza stječe i preuzima članska prava i obveze utvrđene ovim Statutom danom prijama u članstvo Saveza.

Savez članici izdaje pisani dokument odluke o prijamu u članstvo i upisuje je u Popis članova.

Ako članica ne uplati članarinu po dospijeću, gubi pravo na glasovanje u Skupštini.

Visinu članarine određuje Izvršni odbor Saveza.

 

Članak 17.

Prava, obveze i odgovornosti svih članica Saveza su:

– isticanje pripadnosti Savezu zastavom i logotipom;

– pridonošenje ostvarivanju ciljeva Saveza poglavito razvoju i promicanju robotike;

– sudjelovanje u programu rada Saveza sukladno programu javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi;

– pridržavanje Statuta i drugih akata Saveza;

– odgovorno provođenje akata tijela Saveza te preuzetih obveza;

– ostvarivanje zajedničkih potreba i interesa i rješavanje drugih pitanja od zajedničkog interesa;

– dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Saveza;

– pravodobno izvještavanje Saveza o svom pravnom položaju, programu rada i njegovom ostvarenju te drugim pitanjima važnim za uvid u stanje i razvitak članice i djelatnosti;

– uporaba imovine i stručne pomoći Saveza, sukladno propisima, programu rada i odlukama upravnih tijela Saveza;

– redovito podmirivanje članarina;

– stjecanje priznanja i nagrada za svoje djelovanje i rad;

– čuvanje, podizanje i zaštita ugleda i interesa Saveza.

 

Članak 18.

Članice koje primaju sredstva Saveza za financiranje svojih projekata i programa dužne su Savezu dostaviti izvještaj o izvršenju projekata i programa i namjenskom trošenju tih sredstava, te javno istaknuti da je potpora za provedbu tih projekata i programa osigurana preko Saveza iz sredstava za javne potrebe Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, a Savez ima pravo vršiti kontrolu o utrošku tih sredstava.

 

4. Stegovna odgovornost članica

 

Članak 19.

Članica Saveza podliježe stegovnoj odgovornosti kada ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovana, kada teže povrijedi ovaj Statut i djeluje protivno programu rada Saveza, aktima i odlukama Skupštine i drugih tijela Saveza, kada neopravdano ne ispuni svoje obveze u provedbi programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, kada svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Saveza te kada ne ispuni svoje obveze u snošenju troškova zajedničkog djelovanja, uporabe imovine i usluga Saveza.

 

Članak 20.

Stegovne mjere koje se primjenjuju na članicu Saveza su:

1. opomena,

2. uskrata prava sudjelovanja u radu Saveza(suspenzija),

3. isključenje iz članstva Saveza.

 

Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanog upozorenja članici.

 

Članak 21. 

Pisano upozorenje je akt skretanja pozornosti na nedostatke, koji se članici Saveza upućuje ako ona: 

1. povrijedi ovaj Statut, ne ispunjava svoje obveze, ne ističe svoju pripadnost Savezu i djeluje protivno odredbama općih akata Saveza, 

2. djeluje protivno programu rada Saveza, 

3. ne ispunjava svoje obveze u provedbi programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, 

4. djeluje na način kojim bi mogla nanijeti štetu interesima i ugledu Saveza, 

5. ne ostvaruje odluke Skupštine i zaključke tijela Saveza, 

6. ne ispunjava svoje obveze prema vlastitim članovima i povrijedi njihova prava, 

7. ne ispuni financijske i druge obveze prema Savezu. 

 

U pisanom upozorenju članici se na nedvojben način skreće pozornost na nedostatke i predlažu mjere i aktivnosti te rokovi za njihovo otklanjanje, a može se zahtijevati pisano očitovanje predsjednika i tajnika ili Izvršnog odbora članice Saveza. 

Akt upozorenja predsjedniku i tajniku ili Izvršnom  odboru članice upućuju i supotpisuju predsjednik i tajnik Saveza, koji o tome istodobno izvještavaju Izvršni odbor Saveza. 

 

Članak 22.

Opomena je najblaža stegovna mjera, koja se izriče ako članica Saveza:

1. ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovana,

2. teže povrijedi ovaj Statut i odredbe općih akata Saveza te ne ispunjava svoje obveze,

3. djeluje protivno ciljevima i programu rada Saveza,

4. neosnovano ne ispuni svoje obveze u provedbi programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi,

5. svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Saveza,

6. ne ostvaruje odluke Skupštine i zaključke tijela Saveza i djeluje protivno njima,

7. nakon upozorenja ne uskladi svoje akte i djelovanje s aktima Saveza,

8. ne ispunjava svoje obveze spram vlastitih članova i povrijedi njihova prava,

9. ne ispunjava financijske i druge obveze prema Savezu,

10. ne plati članarinu po dospijeću.

 

Opomenu izriče Izvršni odbor Saveza.

 

Članak 23.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Saveza  je  stegovna  mjera koja se članici izriče ako članica nakon izricanja opomene i nadalje nastavi s aktivnošću zbog koje joj je opomena izrečena.

Uskratom prava na sudjelovanje u radu Saveza, članici i njenim predstavnicima i članovima onemogućuje se:

1. sudjelovanje predstavnika članice u radu Skupštine i tijelima Saveza;

2. sudjelovanje predstavnika i članova članice u programima i manifestacijama u zemlji koje priprema i provodi Savez.

 

Uskrata prava sudjelovanja u radu Saveza traje sve dok članica ne ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja stegovna mjera izrečena.

U vremenu trajanja stegovne mjere:

– predstavnici članice mogu pribivati zasjedanju Skupštine i sjednicama tijela Saveza kao promatrači bez prava sudjelovanja u raspravi i bez prava glasa odnosno odlučivanja, 

– predstavnici članice mogu sudjelovati u programima iz točke 2. stavka 2. ovog članka samo kao pojedinci, a ne mogu predstavljati članicu.

 

Stegovnu mjeru uskrate prava sudjelovanja u radu Saveza izriče Izvršni odbor Saveza, o čemu obavještava Skupštinu Saveza. 

 

Članak 24.

 

Isključenje iz članstva Saveza je najteža i krajnja stegovna mjera. Članica Saveza može biti isključena iz članstva ako se steknu okolnosti zbog kojih ona postaje nedostojnom članstva u Savezu, odnosno zbog: 

1. neispunjavanja obveza prema Savezu zbog koje je izvršen uskrat prava sudjelovanja u radu Saveza;

2. trajnijeg djelovanja protivnog odredbama Statuta, drugih općih akata i programa Saveza;

3. neispunjavanja svojih obveza prema vlastitim članicama i teške povrede njihovih prava;

4. odbijanja ispunjavanja financijskih i drugih obveza prema Savezu.

 

Odluci o isključenju iz članstva prethodi opomena.

Postupak o stegovnoj mjeri isključenja iz članstva Saveza provodi Izvršni odbor, a odluku o isključenju iz članstva Saveza donosi Skupština Saveza.

 

Članak 25.

Članstvo u Savezu, pored isključenja u slučajevima predviđenim člankom 25. ovog Statuta, prestaje:

1. odlukom članice o razdruživanju i

2. brisanjem članice iz članstva.

 

Do prestanka članstva odlukom o razdruživanju dolazi na pisani zahtjev članice.

Brisanjem članstvo prestaje zbog prestanka rada članice temeljem:

– pravomoćnog rješenja tijela državne uprave nadležnog za registraciju o brisanju članice iz registra, odnosno o njezinu prestanku,

– pravomoćne sudske presude kojom je članici izrečena zabrana djelovanja,

– odluke Skupštine članice o prestanku djelovanja i postojanja članice i

– u drugim slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

 

V. UPRAVLJANJE SAVEZOM I TIJELA SAVEZA

 

1. Zajedničke odredbe

 

Članak 26.

Članice sudjeluju u upravljaju Savezom neposredno ili putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u Skupštini i tijelima Saveza te na druge načine utvrđene ovim Statutom.

 

Članak 27.

Tijela Saveza su:

1. Skupština,

2. Izvršni odbor

3. Nadzorni odbor

 

Mandat tijela Saveza traje četiri godine.

 

2. Skupština Saveza

 

Članak 28.

Skupština je najviše upravno tijelo Saveza.

Skupštinu tvore zastupnici redovnih članica Saveza.

Svaka članica Saveza bira tri zastupnika i jednog zamjenika zastupnika u Skupštinu Saveza.

Zamjenik ima sva prava izabranog zastupnika, kada zastupnik nije u mogućnosti sudjelovati u zasjedanju Skupštine.

Jedna osoba ne može zastupati više članica u Skupštini.

Zastupnikom i njegovim zamjenikom u Skupštini Saveza može biti imenovana poslovno sposobna osoba kojem sudskom odlukom nije izrečena mjera zabrane javnog istupanja i nije osuđivan za kaznena djela. 

 

Članak 29.

Zastupnike u Skupštini Saveza članice biraju kako je određeno njihovim aktima.

Zastupnici u Skupštini biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Zastupnik u Skupštini može biti razriješen  dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ako to sam zatraži, odnosno podnese ostavku, ako ga opozove članica Saveza koja ga je izabrala, nastupanjem okolnosti zbog kojih ne može obavljati dužnost, ako izgubi pravo javnog istupanja ili iz drugih razloga utvrđenih zakonom.

Mandat novog zastupnika traje do isteka tekućeg mandata Skupštine.

Odredbe prethodnih stavaka odnose se i na zamjenika zastupnika članice.

 

Članak 30.

Skupština Saveza:

a) donosi:

– Statut Saveza i njegove izmjene i dopune,

– Poslovnik Skupštine,

– odluku o prijemu u članstvo u Savez i isključenju iz članstva u Savezu,

– program rada Saveza i djelovanja tijela Skupštine Saveza,

– Odluku o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatskoga robotičkog saveza,

– Odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka Saveza na prijedlog Izvršnog odbora Saveza, 

– odluku o prenošenju ovlasti Izvršnom  odboru o usvajanju prijedloga financijskog plana koji će se smatrati pravovaljanim do prvog redovnog sljedećeg zasjedanja Skupštine, 

– druge opće akte utvrđene ovim Statutom odnosno zakonom;

b) usvaja:

– plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, 

– godišnji financijski izvještaj i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

c) odlučuje o:

– udruživanju Saveza u druge Saveza udruga i organizacije u zemlji i inozemstvu,

– stegovnoj mjeri isključenja iz članstva,

– prestanku postojanja i rada Saveza;

d) bira i  razrješuje:

– predsjednika i dopredsjednika Saveza,

– Izvršni odbor Saveza,

g) proglašava:

– počasnog predsjednika Saveza,

– počasne članove Saveza i

– podupiruće članove Saveza.

 

Skupština Saveza raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima iz svog djelokruga određenim zakonom i Statutom, koji ovim Statutom ili njezinom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela i koja joj povjere članice Saveza.

 

Članak 31.

Zasjedanje Skupštine Saveza  može biti izborno, redovito i izvanredno.

 

Izborno zasjedanje Skupštine Saveza održava se svake četvrte godine.

 

Redovito zasjedanje Skupštine Saveza održava se najmanje jedanput u godini.

Redovito zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Saveza u skladu sa zakonom i Statutom ili na temelju zaključka Izvršnog odbora Saveza, a u pravilu povodom usvajanja plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i usvajanja izvještaja o radu za prethodnu kalendarsku godinu.

 

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Saveza u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Savez.

Izvanredno zasjedanje Saveza može se sazvati kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina redovitih članica Saveza. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red zasjedanja.

Ako predsjednik Saveza ne sazove zasjedanje Skupštine u roku od trideset (30) dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će ga predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja zasjedanja.

 

Članak 32.

 

U slučaju isteka mandata tijelima Saveza, Skupštinu Saveza saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

 

Članak 33.

Poziv za zasjedanje Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.

Poziv i materijali za zasjedanje dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam (8) dana prije održavanja zasjedanja. 

Kada Skupština odlučuje o pitanjima koja iziskuju prethodno izjašnjavanje članica Saveza ili se održava izborno zasjedanje Skupštine, materijali za zasjedanje dostavljaju se najmanje četrnaest (14) dana prije održavanja zasjedanja.

 

Članak 34.

Zasjedanje Skupštine vodi tročlano radno predsjedništvo, koje na početku zasjedanja javnim glasovanjem biraju nazočni članovi Skupštine.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja redovitih članica Saveza plus jedna članica.

Ako je trideset minuta nakon zakazanog početka Skupštine prisutno manje od pola redovitih članica, redovita Skupština nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna trećina redovnih članica Saveza. U tome slučaju Skupština ne može odlučivati o izmjenama i dopunama Statuta Saveza.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar ( ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala), a koji se trajno čuva u pismohrani Saveza.

 

Članak 35.

Sjednice Skupštine mogu se u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Savez ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina redovnih članica Skupštine o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni elektroničkom poštom.

Članovi Skupštine Saveza moraju tajniku Saveza dostaviti potpisanu izjavu o adresi elektroničke pošte s kojom će sudjelovati u radu Skupštine Saveza čime se verificira njegov elektronički identitet.

Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Skupštine na isti način kao i kad Skupština zasjeda na tradicionalni način.

Izborne Skupštine Saveza  ne mogu se održavati posredstvom elektroničke pošte. 

 

Članak 36.

Mandat zastupnika ili zamjenika zastupnika u Skupštini traje četiri (4) godine čije vjerodajnice je Savez dužan čuvati cijelo vrijeme trajanja mandata. U slučaju prijevremenog razrješenja dužnosti zastupnika ili zamjenika zastupnika u Skupštini, novoizabrani zastupnik ili zamjenik zastupnika u Skupštini dužni su na prvu sljedeću Skupštinu donijeti uredne vjerodajnice koje potvrđuju njihov izbor u članici čiji je zastupnik ili zamjenik zastupnika predstavnik.

 

Članak 37.

Za potrebe održavanja izborne sjednice Skupštine, zastupnici ili zamjenici zastupnika u Skupštini obvezni su osam dana prije izbornog zasjedanja dostaviti tajniku Saveza vjerodajnice. 

 

Članak 38.

Prava i obveze članova Skupštine, priprema i način sazivanja zasjedanja, tijek zasjedanja i način odlučivanja, kao i druga pitanja rada Skupštine pobliže se uređuju Poslovnikom Skupštine.

 

3. Izvršni odbor Saveza

 

Članak 39.

Izvršni odbor ima sedam (7) članova, koje iz svog sastava bira Skupština Saveza na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Saveza članovi su Izvršnog odbora po položaju.

 

Članak 40.

Izvršni odbor Saveza:

a) utvrđuje prijedlog:

– dnevnog reda, mjesto i datum održavanja i sve materijale za zasjedanje Skupštine,

– Statuta i njegovih izmjena i dopuna drugih akata koje donosi Skupština,

– Programa rada Saveza i ostalih dokumenata koje donosi Skupština,

– raspodjele sredstava za provedbu programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi namijenjenih robotici ,

– financijskog plana, programa rada, godišnjeg financijskog i opisnog izvještaja, 

– počasnog predsjednika, redovnih, podupirućih i počasnih članova Saveza;

b) donosi:

– po ovlasti Skupštine, prijedlog financijskog plana koji je pravovaljan do prvog redovnog zasjedanja Skupštine, 

– na prijedlog tajnika Saveza, smjernice za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi,

– prijedlog Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Saveza,

– Odluku o participaciji zajedničkih troškova funkcioniranja članica u Savezu,

– Odluku o adresi sjedišta Saveza,

– Odluku o visini članarine,

– odluke o ustanovljenju stalnih i povremenih stručnih radnih tijela iz svoje nadležnosti,

– Odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka Saveza, odnosno u slučaju nemogućnosti saziva Skupštine,

– ostale opće akte na osnovi ovog Statuta koji nisu u nadležnosti Skupštine;

c) odlučuje o:

– dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Saveza, te visini nagrada i naknada;

d) osigurava:

– pripremu materijala za Skupštinu;

e) bira i razrješuje:

– tajnika Saveza,

– predsjednike i članove stručnih radnih tijela Saveza čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti,

– predstavnike Saveza u tijelima saveza, ustanova i organizacija čijom je Savez članicom i u drugim savjetodavnim tijelima;

f) obavlja i druge zadaće Saveza utvrđene ovim Statutom.

 

Članak 41.

Izvršni odbor Saveza radi i odlučuje na sjednicama.

Izvršni odbor Saveza zasjeda prema potrebi, najmanje četiri puta godišnje.

Izvršni odbor Saveza može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja članova plus jedan član.

Ako je trideset minuta nakon zakazanog početka sjednice prisutno manje od pola članova, sjednica nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna trećina članova.

Izvršni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova. 

Pisane suglasnosti članova Izvršnog odbora koji nisu prisutni su pravovaljane.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik, koji supotpisuju predsjednik i tajnik Saveza.

Zaključci sjednica šalju se svim članovima Izvršnog odbora.

Izvršni odbor Saveza svoje djelovanje pobliže uređuje Poslovnikom.

 

Članak 42.

Sjednice Izvršnog odbora Saveza mogu se  održati i preko  elektroničke pošte.

Član Izvršnog odbora Saveza mora tajniku Saveza dostaviti potpisanu izjavu o adresi elektroničke pošte s kojom će sudjelovati u radu Izvršnog odbora Saveza čime se verificira njegov elektronički identitet.

Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Izvršnog odbora na isti način kao i kad Izvršni odbor zasjeda na tradicionalni način.

 

Članak 43.

Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Saveza.

Sjednicama Izvršnog odbora predsjedava predsjednik Saveza.

Predsjednik Saveza dužan je sjednicu Izvršnog odbora sazvati i kada to zatraži:

– jedna trećina članova Izvršnog odbora Saveza,

– nadležno državno tijelo.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednicu Izvršnog odbora s istim ovlastima saziva, predsjedava i rukovodi dopredsjednik.

 

Članak 44.

Članovi Izvršnog odbora Saveza zajednički odgovaraju za rad Izvršnog odbora Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Izvršnog odbora, u granicama povjerenih ovlasti i dužnosti, Skupštini i Izvršnom  odboru.

 

Izvršni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

 

Skupština Saveza može opozvati predsjednika, dopredsjednika i članove Izvršnog odbora i prije isteka mandata ako:

– su prekršili zakon;

– postupaju suprotno odlukama Skupštine;

– ne ispunjavaju obveze utvrđene ovim Statutom ili ako su povrijedili ovaj Statut;

– izgube poslovnu sposobnost;

– podnesu ostavku.

 

Prijedlog za opoziv člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Saveza, tajnik ili najmanje deset posto članova Skupštine.

Članu Izvršnog odbora koji izgubi svojstvo člana Skupštine Saveza prestaje i dužnost člana Izvršnog odbora. 

Ako broj članova Izvršnog odbora padne ispod najmanjeg određenog broja članova odnosno ispod sedam (7) članova, umjesto člana Izvršnog odbora koji je podnio ostavku ili koji je opozvan, Skupština bira novog člana Izvršnog odbora. Mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora traje do isteka tekućeg mandata Izvršnog odbora.

 

4. Nadzorni odbor Saveza

 

Članak 45.

Nadzor rada, odnosno poslovanja Saveza obavlja Nadzorni odbor Saveza.

 

Članak 46. 

Nadzorni odbor tvore tri člana, koje bira Skupština Saveza . 

Članovi Nadzornog odbora mogu, ali ne moraju biti članovi Skupštine. 

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora između sebe. 

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora, tajnik, predsjednik ili dopredsjednik.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. 

Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su navedeni za članove Izvršnog odbora. 

 

Članak 47. 

Nadzorni odbor:

– prati i nadzire provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Saveza;

– nadzire izvršavanje zakonskih, ugovorenih i drugih obveza;

– nadzire i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana.

 

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova. 

Sjednice Nadzornog odbora  mogu se odvijati i preko elektroničke pošte. Član Nadzornog odbora  Saveza mora tajniku saveza dostaviti potpisanu izjavu o adresi elektroničke pošte s kojom će sudjelovati u radu Nadzornog odbora  Saveza čime se verificira njegov elektronički identitet.

 

Članak 48. 

O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor u pisanom obliku izvještava Izvršni odbor i tijelo čiji je rad nadziran. 

Tijelo kojemu je izvještaj upućen dužno ga je razmotriti, zauzeti svoj stav i u okviru svojih ovlasti poduzeti mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, odnosno predložiti poduzimanje takvih mjera. 

O svom djelovanju i rezultatima Nadzorni odbor izvještava Skupštinu prema potrebi, a najmanje jedanput u godini. 

Tijela Saveza  dužna su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke te omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad.

 

VI. PREDSJEDNIK, DOPREDSJEDNIK I TAJNIK SAVEZA

 

1. Zajedničke odredbe

 

Članak 49.

Savez ima predsjednika, dopredsjednika i tajnika.

 

Članak 50.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Saveza ključne su pojedinačne dužnosti s posebnim ovlastima i odgovornostima za djelovanje i postizanje ciljeva Saveza.

 

2. Predsjednik Saveza

 

Članak 51.

Predsjednik Saveza dragovoljna je dužnost na koju može biti izabran zastupnik članice u Skupštini Saveza. 

Mandat predsjednika Saveza traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik Saveza po svojoj je dužnosti ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

 

Članak 52.

Za predsjednika Saveza može biti birana osoba koju predloži Izvršni odbor dotadašnjeg saziva Skupštine ili najmanje pet članova Skupštine, a izabran je kandidat kojeg podrži više od polovine ukupnog broja prisutnih redovnih članica Skupštine.

Ako je za predsjednika istaknut jedan kandidat i u prvom krugu glasovanja ne dobije potrebnu većinu glasova, na izbornu se listu stavlja novi kandidat ili kandidati.

Ako je za predsjednika istaknuto više kandidata od kojih u prvom krugu glasovanja ni jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, u drugom krugu glasovanja na izbornu se listu stavljaju ona dva kandidata koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova.

Ako u drugom krugu glasovanja ni jedan od dva kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova iz stavka 2. ovog članka, prelazi se na treći, završni krug glasovanja u kojem je za predsjednika izabran kandidat koji dobije većinu glasova nazočnih članova Skupštine.

Predsjednika Saveza Skupština bira se javnim glasovanjem. 

 

Članak 53.

Predsjednik Saveza odgovoran je za svoj rad Skupštini Saveza.

Predsjedniku Saveza može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje je izabran pod uvjetima i na način koji je ovim Statutom predviđen za članove Izvršnog odbora.

 

Članak 54.

Predsjednik Saveza:

– predstavlja i zastupa Savez u zemlji i inozemstvu;

– saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora;

– potpisuje akte koje donose Skupština i Izvršni odbor;

– pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora;

– izvještava o svom radu Izvršni odbor i Skupštinu;

– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, poslovnicima Skupštine i Izvršnog odbora i koje mu povjeri Skupština.

 

Predsjednik je odgovoran da rad Saveza bude u skladu s ovim Statutom, zakonom, ciljevima, politikom tehničke kulture Republike Hrvatske i programom javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.

 

Članak 55.

Predsjednika Saveza u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje s punim ovlastima dopredsjednik.

Dopredsjednik Saveza bira se i razrješava na isti način kao i predsjednik Saveza.

 

3. Tajnik Saveza

 

Članak 56.

Tajnika Saveza bira Izvršni odbor Saveza.

Tajnik Saveza dužnost obnaša profesionalno  ili amaterski.

Tajnik Saveza ne može biti član Skupštine, a po svom je položaju član Izvršnog odbora 

Saveza.

Amaterskom tajniku mandat traje četiri godine i može se produžiti.

Profesionalni tajnik Saveza je u Savezu u radnom odnosu na neodređeno vrijeme te mu sukladno tome radni odnos može prestati na temelju Zakona o radu.

 

Članak 57.

 Tajnik mora ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:

1. srednja, viša ili  visoka stručna sprema;

2. poznavanje osnova računovodstva, zakonskih propisa koji uređuju poslovanje Saveza, administrativnih poslova, jednog svjetskog jezika i rada na računalu;

3. posjedovanje sposobnosti uspješnog ustrojavanja i djelotvornog vođenja organizacije i na temelju toga stečen ugled i povjerenje sredine u kojoj djeluje;

4. nije osuđivan za kaznena djela.

 

Članak 58.

Tajnik Saveza:

– predstavlja i zastupa Savez;

– planira cjelokupnu djelatnost Saveza u skladu sa Statutom Saveza

– usklađuje i prati rad članica  Saveza u ostvarivanju programa iz Plana 

– neposredno vodi suradnju i usklađuje aktivnosti članica u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi i Statutom Saveza;

– skrbi za zakonitost rada i za ispunjavanje zakonom propisanih, ugovorom i na drugi način preuzetih obveza Saveza;

– odgovoran je za pripremu prijedloga Programa rada, Financijskog plana i svih izvještaja Saveza;

– vodi posebnu skrb o imovini Saveza i nalogodavac je za financijsko i materijalno poslovanje Saveza na temelju usvojenog financijskog plana;

– odgovoran je za poslovnu dokumentaciju, ugovore, sporazume i naloge u svezi ostvarivanja programa i Financijskog plana Saveza;

– poduzima mjere za ostvarenje plana i programa;

– usklađuje rad radnih tijela Saveza, Skupštine i Izvršnog odbora;

– prati zakonske i druge propise značajne za djelatnost tehničke kulture te pravno i financijsko okruženje u kojem djeluju neprofitne organizacije;

– odgovoran je za međunarodnu suradnju u tehničkoj kulturi i međunarodne obveze Saveza;

– skrbi o obavještavanju i obavještava javnost i članice o radu i djelovanju Saveza,

– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Saveza, zakonom te općim aktima Skupštine i Izvršnog odbora

– vodi Popis članica i zastupnika članica na Skupštini Saveza .

 

Članak 59.

Kada tajnik utvrdi da se planira donijeti ili je donesen akt ili odluka u suprotnosti sa zakonom, ovim Statutom, drugim općim aktima ili je odluka štetna za Savez, upozorit će tijelo Saveza koje takav akt donosi.

Ako tijelo i nakon upozorenja ostane pri svom aktu, tajnik dužan je o tome izvijestiti Izvršni odbor Saveza i nadležna državna tijela.

 

Članak 60.

Tajnik za svoj rad i djelovanje odgovara Izvršnom  odboru i Skupštini Saveza.

O svom radu tajnik izvještava Izvršni odbor na njegov zahtjev, a najmanje jedanput u godini.

U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor Saveza.

 

VII. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

 

Članak 61.

Poticaj za donošenje, odnosno izmjenu i dopunu Statuta i drugih općih akata Saveza mogu dati tri redovite članice Saveza odnosno pet članova Skupštine Saveza i predsjednik Saveza. 

Postupku izrade nacrta općeg akta sukladno poticaju iz stavka 1. ovog članka obvezno se pristupa kada izradu potakne odnosno podupre:

– najmanje pet članica Saveza,

– najmanje trećina članova Skupštine ili

– Izvršni odbor Saveza.

 

Članak 62.

Izradu nacrta Statuta i drugog općeg akta koje donosi Skupština ustrojava i za nju je odgovoran Izvršni odbor Saveza.

 

Nacrt Statuta, nacrt izmjena i dopuna Statuta i druge opće akte utvrđuje Izvršni odbor i obvezno upućuje članovima Skupštine i članicama Saveza radi pribavljanja mišljenja i primjedaba najkasnije trideset (30) dana prije konačnog donošenja, s time da u roku od deset (10) dana po prijemu nacrta obavijeste Izvršni odbor Saveza o primjedbama i mišljenjima.

Temeljem dospjelih primjedbi i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog drugog općeg akta.

U slučaju obveznog usklađivanja Statuta sa zakonom, nacrt Statuta ili nacrt izmjena i dopuna Statuta obvezno se upućuje članovima Skupštine i članicama Saveza najkasnije osam (8) dana prije konačnog usvajanja, a oni svoje primjedbe i mišljenja dostavljaju najkasnije pet dana prije zakazanog zasjedanja Skupštine na kojem se Statut donosi.

 

Članak 63.

Statut i druge opće akte donosi Skupština Saveza većinom glasova ukupnog broja članova.

Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

 

Članak 64.

Pravo tumačenja ovoga Statuta ima Skupština Saveza, a tekstove tumačenja priprema Izvršni odbor.

Pravo tumačenja drugih općih akata ima Izvršni odbor Saveza.

 

Članak 65.

Statut i drugi opći akti koje je donijela Skupština dostavljaju se nadležnom organu uprave te se objavljuju na internetskoj stranci Saveza.

 

VIII. NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 66.

Pojedincima i udrugama članicama, ustanovama i drugim pravnim osobama koji su pružili znakovit, izniman i trajan prinos razvitku robotike , postizanju ciljeva i ostvarivanju zadaća te razvitku djelatnosti Saveza, Savez za zasluge i dostignuća dodjeljuje javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu.

 

Članak 67. 

Skupština Saveza Odlukom o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatskoga robotičkog saveza i Izvršni odbor Pravilnikom o počasnim zvanjima Hrvatskog robotičkog saveza uređuju vrste javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Saveza, kriterije podjeljivanja priznanja, počasnih zvanja i Nagrade, način predlaganja, oblik nagrađivanja i način dodjeljivanja priznanja, počasnih zvanja i Nagrade.

 

IX. IMOVINA SAVEZA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 68.

Za provođenje svojih programa Savez osigurava sredstva iz imovine Saveza.

Imovinu Saveza čine: 

– novčana sredstva koja je Savez stekao uplatom članarina;

– novčana sredstva koja je Savez stekao obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaraju ciljevi;

– novčana sredstva koja je Savez stekao  obavljanjem gospodarskih djelatnosti u skladu sa člankom 11. Statuta;

– dobrovoljni prilozi, darovi i donacije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, ostalih proračuna, fondova i transfera te iz drugih dopuštenih izvora;

– nekretnine i pokretne stvari

– druga imovinska prava.

 

Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 69.

Prihodi i rashodi Saveza utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština Saveza.

Ukupna sredstva (prihodi) raspodjeljuju se financijskim planom sukladno programu rada Saveza.

Savez sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijsko-materijalno poslovanje Saveza obavlja se sukladno zakonu i aktima Skupštine, Izvršnog odbora i tajnika Saveza.

Nalogodavac za izvršenje Financijskog plana je tajnik Saveza.

 

Članak 70.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Izvršni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

Članak 71.

Za svoje obveze Savez odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Savez može stjecati nekretnine i pokretne stvari.

 

X. PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA I POSTUPAK S IMOVINOM

 

Članak 72.

Savez može prestati postojati iz razloga utvrđenih zakonom ili odlukom Skupštine o prestanku Saveza.

U slučaju prestanka Saveza temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Saveza tro-četvrtinskom većinom glasova.

Prestankom postojanja Saveza imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu. 

 

XI. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA SAVEZA

 

Članak 73.

Likvidatora Saveza imenuje i opoziva Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Likvidator može biti i osoba koja nije član Saveza, a mora raspolagati odgovarajućim 

stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Saveza.

Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz Registra udruga.

 

XII. STATUSNE PROMJENE

 

Članak 74.

O statusnim promjenama Saveza odlučuje Skupština tročetvrtinskom većinom glasova.

 

XIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR SAVEZA

 

Članak 75.

Sve međusobne sporove i sukobe interesa proizašle iz članstva u Savezu i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Saveza, članice se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Izvršnog odbora Saveza .

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 76.

Članice udružene u Savez dužne su uskladiti svoje djelovanje i akte s odredbama ovog Statuta i drugih općih akata Saveza u roku od šest mjeseci nakon donošenja.

 

Članak 77.

Nadležna tijela Saveza donijet će opće akte za čije su donošenje obvezana ovim Statutom ili uskladiti postojeće akte Saveza s odredbama ovog Statuta u roku od šest mjeseci nakon donošenja.

 

Članak 78.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatskoga robotičkog saveza koji je donijela Skupština Hrvatskoga robotičkog saveza 15. prosinca 2012. godine.

 

Članak 79.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na Skupštini Saveza.

 

 

Predsjednik Hrvatskog robotičkog saveza

prof. dr. sc. Zdenko Kovačić

 

 

Izmjena Statuta HROBOS


Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), članka 25. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne Novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 30. Statuta Hrvatskog robotičkog saveza od 9. svibnja 2015., Skupština Hrvatskog robotičkog saveza na sjednici održanoj 19. listopada 2019. godine, donijela je

Odluku o izmjeni Statuta Hrvatskog robotičkog saveza

Članak 1.

U Statutu Hrvatskog robotičkog saveza od 9. svibnja 2015., u članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi: „Svaka članica Saveza bira jednog zastupnika i tri zamjenika zastupnika u Skupštini Saveza.“

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni Statuta Hrvatskog robotičkog saveza stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 19. listopada 2019.

Za Skupštinu HROBOS
Predsjednica
Doc. dr. sc. Ana Sović Kržić

Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •