Od 1. listopada 2014. na snazi je novi Zakon o udrugama.

ZAKON O UDRUGAMA

 

S 1. listopadom 2014. stupio je na snagu novi Zakon o udrugama kojega donosimo u privitku zajedno sa Zakonom o tehničkoj kulturi. (ZAKON O TEHNIČKOJ KULTURI)
Posebno skrećemo pozornost članicama Hrvatskoga robotiučkog saveza na obvezu ažuriranja registra članstva.

Ažuriranje popisa članova (pravne ili fizičke osobe)

Članak 12. novog Zakona o udrugama (NN br. 74./2014.) omogućava da svaka fizička i pravna osoba može postati članom udruge, sukladno zakonu i statutu. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Udruga je dužna voditi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva (ako je utvrđena statutom udruge, npr. počasni član, redovni član, pravna osoba, fizička osoba i sl.), te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima (inspekciji), na njihov zahtjev.
Popis članova potrebno je ažurirati odmah, a primjer kako on može izgledati dostupan je na ovoj poveznici. U slučaju da je član udruge pravna osoba, umjesto datuma rođenja može se upisati datum osnivanja (iako Zakon to ne traži).
Skrećemo vam pozornost da će putem Registra udruga koji će biti promijenjen i nadopunjen, javnosti biti dostupni statuti udruga (PDF format) i godišnji financijski izvještaji, no popis članova nije javan podatak, osim ako to nije drugačije definirano u statutu udruge. Uvjete uvida u popis članova može se definirati statutom ili nekim drugim aktom na temelju statuta. Godišnji financijski izvještaj udruge bit će javno dostupan i u Registru neprofitnih organizacija.

Usklađivanje statuta udruge

Statut je temeljni opći akt udruge koji donosi skupština udruge. Ostali opći akti, ako ih udruga donosi, moraju biti u skladu sa statutom.

Statut udruge sadrži odredbe o: nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, područjima djelovanja sukladno ciljevima, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu (ako će ih obavljati), načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.
Udruga ima obavezu uskladiti svoj statut s novim Zakonom o udrugama (donijeti novi ili napraviti izmjene i dopune starog statuta) i predati zahtjev za promjenu statuta nadležnom tijelu državne uprave do 30. 9. 2015. godine, no preporuka je da se statut usvoji na redovitoj sjednici skupštine početkom 2015. godine, tj. krajem veljače ili u prvoj polovici ožujka, kako udruga ne bi trebala održati dvije sjednice skupštine u 2015. godini.
Hrvatska zajednica tehničke kulture pripremit će do konca 2014. godine ogledni primjer statuta zajednice i udruge tehničke kulture koji će biti usklađen s novim Zakonom o udrugama i Zakonom o tehničkoj kulturi i koji će udruge moći koristiti u izradi svog statuta.

Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •