Na temelju članaka 25., 26. i 32. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/1993., 11/1994. i 38/2009.), i članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 88/2001.) Skupština Hrvatskoga robotičkog saveza na zasjedanju  15. 12.2012. godine u Zagrebu donosi

S T A T U T

Hrvatskoga robotičkog saveza

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom uređuju se naziv, sjedište i područje na kojem Hrvatski robotički savez djeluje, njegovo zastupanje, ciljevi, zadaci te djelatnosti i način djelovanja kojima se ciljevi ostvaruju, ostvarivanje javnosti rada udruge, članstvo i članarina, te prava i obveze i stegovna odgovornost, unutarnje ustrojstvo, upravljanje, imovina i način njezinog stjecanja, prestanak rada te postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Saveza i druga pitanja važna za njegov rad, odnosno opća pravila, kojima se članice dragovoljno podvrgavaju poradi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti.

Članak 2.

Hrvatski robotički savez (u daljnjem tekstu Savez) je nacionalni strukovni savez udruga tehničke kulture, odnosno nestranačka, nevladina i neprofitna udruga civilnog društva. Djelatnost Saveza je od značaja za promicanje tehničke kulture, osobito djelatnosti vezanih uz robotiku i robotizaciju u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Puni naziv pod kojim Savez djeluje je Hrvatski robotički savez , a skraćeni HRS.

Naziv Saveza u prijevodu na engleskom jeziku glasi Croatian Robotic Association, a skraćeni naziv glasi CRS.

Savez djeluje na području Republike Hrvatske. Sjedište Saveza je u Zagrebu, Dalmatinska 12.

Članak 4.

Savez je neprofitna pravna osoba i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 5.

Savez ima svoj znak i zastavu.

Znak Saveza je grafički simbol su tri androidna robota sa kockastim toraksom u nizu . Znak Saveza služi istodobno kao logotip.

Zastava Saveza je omjera dužina prema širini 3:1,5, bijele boje sa znakom Saveza u sredini i nazivom Saveza ispod znaka.

Članak 6.

Savez ima pečat okruglog oblika. Pečat je vanjskog promjera 30 (mm), u čijem je središtu znak Saveza, a oko njega uz rub ispisan je tekst: Hrvatski robotički savez Zagreb.

Članak 7.

Savez zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik Saveza, odnosno osobe koje ih temeljem ovog Statuta u slučaju spriječenosti zamjenjuju.

Članak 8.

Savez je član Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Savez se dragovoljno učlanjuje u druge saveze i zajednice udruga tehničke kulture čija je djelatnost podudarna s djelatnostima Saveza i ako učlanjenje pridonosi postizanju ciljeva određenih ovim Statutom.

Savez se može udružiti u srodne robotičke međunarodne organizacije, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u području promicanja informatičke i tehničke kulture.

Odluku o članstvu, kao i odluku o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, donosi Skupština Saveza.

Članak 9.

Kao najviše strukovno nacionalno tijelo, Savez je jedini ovlašten predstavljati Republiku Hrvatsku u inozemstvu s područja svog djelovanja. Druge udruge, također, mogu predstavljati Republiku Hrvatsku u inozemstvu, ali samo po pisanom odobrenju Saveza.

II. CILJEVI I ZADACI I DJELATNOST SAVEZA

Članak 10.

Osnovne ciljeve odgoja, obrazovanja i osposobljavanja za stjecanje robotičkih znanja i vještina, koji obuhvaćaju aktivnosti na robotičkom opismenjivanju i primjeni suvremenih robotičkih tehnologija. Savez ostvaruje putem sljedećih djelatnosti:

– unapređenje rada postojećih i stvaranje uvjeta za osnivanje novih robotičkih društava, klubova, sekcija i drugih oblika organiziranog rada s djecom, mladeži i građanima u robotičkoj djelatnosti,

– poticanja i organiziranja međusobne suradnje i koordiniranog djelovanja, racionalnijeg korištenja materijalno-tehničkih i ostalih resursa, transfera programskih rješenja iz užih sredina u šira okruženja u Republici Hrvatskoj,

– pokretanja i organiziranja publicističke djelatnosti (izdavanje) raznih prigodnih glasila i biltena, te djelotvorno korištenje internetske, novinske i radio-televizijske mreže,

– provođenja stalnih natječaja radova mladih robotičara i unapređivanje inovatorstva i realizacija u području amaterskog bavljenja robotikom, otkrivanja i razvoja stvaralačkih sposobnosti članova i poticanja i usavršavanja općeg nivoa znanja iz robotike,

– poticanja školskih, lokalnih i regionalnih te organiziranja županijskih i državnih smotri, natjecanja, robotičkih kampova, robotičkih tribina, izložbi, seminara i drugih manifestacija, u cilju popularizacije, razmjene iskustava i unapređenja rada u amaterskom bavljenju robotikom,

– organiziranje sudjelovanja na međunarodnim natjecanjima i sličnim aktivnostima izvan Republike Hrvatske, u susjednim državama, Europi i svijetu,

– ostvarivanja kontinuirane i djelotvorne suradnje s odgovarajućim državnim organima, znanstvenim i sličnim institucijama u zemlji i inozemstvu,

– organiziranog i aktivnog sudjelovanja pri donošenju zakona i drugih propisa iz robotičke djelatnosti, a u interesu Saveza i njegovih članica,

– pružanja stručno konzultantskih, projektantskih i organizacijskih usluga članicama Saveza, prema unaprijed utvrđenim propisima, a ostalim korisnicima na komercijalnoj osnovi, na način što ga utvrdi Izvršni odbor Saveza, sukladno Zakonu,

– obavljanja gospodarskih i marketinških aktivnosti u cilju osiguranja materijalnih sredstava za svoje zadaće na promicanju robotičke djelatnosti u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnim zakonima,

– stalnog praćenja, analiziranja i unapređivanja dostignuća u području robotike kroz najrazličitija područja djelovanja,

– okupljanja stručnih i društvenih radnika, te suradnja sa zainteresiranim organima udruženja građana i organima jedinica lokalne uprave i samouprave,

– realiziranja programa odgoja i obrazovanja, te osposobljavanja djece, mladeži i građana iz područja robotike kroz gradnju, rukovanje i programiranje, te ostale sadržaje u području robotičke djelatnosti,

– sudjelovanje u aktivnostima humanog, društvenog i patriotskog karaktera u okvirima svog djelovanja,

– djelovanje na općim i posebnim programima unapređenja tehničke kulture.

Članak 11.

Ostvarivanje ciljeva, poslova i zadaća navedenih u članku 11. ovog Statuta, Savez obavlja neposredno, odnosno koristeći usluge djelatnika i stručnih kadrova zaposlenih u stručnim službama udruga, saveza i zajednica robotičkih organizacija i tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, odnosno zajedničkim djelovanjem članica Saveza.

Članak 12.

Savez može radi stjecanja sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva i zadaća utvrđenih Statutom, sukladno zakonu, osnovati tvrtku za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Odluku o tome donosi Skupština Saveza.

Dobit od djelatnosti se koristi isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti, kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni Statutom.

Aktom o osnivanju tvrtke iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se djelatnost tvrtke, način ostvarivanja utjecaja Saveza na obavljanje djelatnosti, uvjeti za sudjelovanje Saveza u stečenoj dobiti, te druga ovlaštenja Saveza, kao osnivača, prema toj tvrtki.

III. JAVNOST RADA

Članak 13.

Djelovanje Saveza i rad njegovih tijela su javni i utemeljeni na demokratskim načelima.

Javnost rada Saveza osigurava se javnim karakterom sjednica njegovih tijela, obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja, časopisa, biltena i web stranica, izvještavanjem o njegovom djelovanju i radu tijela onih saveza i zajednica tehničke kulture u koje je udružen, Hrvatske zajednice tehničke kulture, te izvještavanjem državnih organa.

Članak 14.

Savez svoje članice o svom djelovanju i o radu svojih tijela izvješćuje pisanim izvještajima o značajnim događajima, na zasjedanju Skupštine, neposrednim priopćavanjem, omogućivanjem uvida u izvještaje i zapisnike sjednice tijela Saveza, odgovorima na njihove upite, putem web stranica, biltena, časopisa, sredstava javnog priopćavanja ili na drugi pogodan način.

Članak 15.

Javnost se sa sjednica tijela Saveza može isključiti samo u slučaju vođenja stegovnog postupka protiv članice Saveza zbog najteže povrede interesa i ugleda Saveza i njegovih članica, zbog teške povrede javnog morala i zbog djelovanja protivnog Ustavu Republike Hrvatske, u slučaju razmatranja planova i programa Saveza čijim bi se javnim obznanjivanjem mogli ugroziti interesi sigurnosti i obrane Republike Hrvatske, te u slučaju kada to zatraži nadležni državni organ, nadležno državno odvjetništvo ili sud.

Odluka o isključivanju javnosti, osim u slučaju razmatranja pitanja važnih za obranu i sigurnost Republike Hrvatske i kada to izričito zatraži odgovorni organ, državno odvjetništvo ili sud, ne odnosi se na predstavnike zajednica i saveza u koje je Savez udružen.

IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 16.

 

Članice mogu biti redovite i pridružene.

Redovite članice Saveza mogu biti:

– klubovi i društva robotičara, gradske i regionalne strukovne udruge robotičara

– druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za robotičku djelatnost u Republici Hrvatskoj i koje podržavaju rad Saveza

ako podnesu pisani zahtjev za udruživanje u Savez, a odluku donosi Izvršni odbor Saveza.

Pisani zahtjev mora sadržavati:

            1. Dokaz o registraciji,
            2. Statut ili drugi konstitutivni akt,
            3. Odluku o učlanjenju u Savez,
            4. Popis članova s njihovim osnovnim podacima,
            5. Program rada,
            6. Evidencijski upitnik za predstavnike i njihove zamjenike u Skupštini Saveza.

Pridružene članice Saveza mogu biti stručne, obrazovne, znanstvene, konzultantske, projektantske, trgovačke, komercijalne i druge pravne osobe u Republici Hrvatskoj čija aktivnost nije u suprotnosti s ovim Statutom i važećim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj, a koje svojim zaslugama, aktivnošću i materijalnim sredstvima sudjeluju u ostvarivanju programskih ciljeva i zadaća Saveza.

Pridruženom članicom može postati i strana pravna osoba sukladno Zakonu o udrugama.

Odluku o prihvaćanju pridruženih članica donosi Izvršni odbor Saveza.

Članak 17.

U Savezu se osiguravaju jednaka prava i odgovornosti svim članicama Saveza u skladu s odredbama ovog Statuta.

Članak 18.

Prava redovitih članica Saveza jesu:

– sudjelovanje u izradi, donošenju i provedbi akata Saveza, kojima se reguliraju zadaci, obveze i međusobni odnosi članica Saveza,

– odlučivanje o stvaranju i korištenju zajedničkim radom ostvarenih financijskih i materijalnih sredstava,

– besplatno korištenje informacijskih, organizacijskih, stručno konzultacijskih i drugih usluga, kada su financirane zajedničkim sredstvima članica Saveza, pod unaprijed dogovorenim uvjetima,

– sudjelovanje u izboru organa Saveza i nadzor nad njihovim radom.

Članak 19.

Obveze redovitih članica Saveza jesu:

– poštivanje odredaba Saveza i ostalih odluka Skupštine i Izvršnog odbora Saveza,

– zastupanje i promicanje osnovnih ciljeva i zadaća Saveza,

– pružanje potrebnih informacija i doprinosa radi ostvarivanja osnovnih ciljeva i zadataka, što proizlaze iz Statuta, programa, planova rada i odluka organa Saveza,

– stalno unapređivanje materijalne, tehničke, financijske i stručno-konzultativne osnovice Saveza, razmjerno mogućnostima člana i postavljenim zahtjevima članova, za što bržim, kvalitetnijim i djelotvornijim uslugama, koje Savez pruža,

– uplata članarine odnosno doprinosa, koje utvrdi Izvršni odbor Saveza.

Članak 20.

Pridružene članice HRS imaju sva prava i obveze kao i redovni članovi osim prava da glasuju, biraju i budu birani u tijela Udruge. Prava pridruženih članica Saveza jesu:

           -sudjelovanje u radu Saveza i pružanje pomoći Savezu;
           -da svojim radom u Savezu doprinose i čuvanju njegovom ugled;
           -da budu informirani o radu Saveza.

Članak 21.

Obveze pridruženih članica Saveza su:

            – aktivno sudjelovati u radu Saveza i pridonositi ostvarivanju ciljeva Saveza;

            – poštivati Statut HRS i odluke tijela upravljanja Saveza, štititi i unapređivati ugled Saveza;

            – čuvati materijalna sredstva i službene tajne Saveza;

            – izvršavati preuzete obveze i plaćati redovito članarinu;

            – prijavljivati promjene podataka (adresa, mail adresa, kontakt telefon, …).

Članak 22.

Članstvo u Savezu prestaje:

– istupanjem članica iz Saveza na pisani zahtjev

– neizvršavanjem financijskih i drugih obveza prema Savezu,

– odlukom Izvršnog odbora Saveza o isključenju, ako članica Saveza svojim djelovanjem teže ili trajno šteti interesima i ugledu Saveza, ili djeluje protivno Statutu i drugim općim aktima Saveza,

– prestankom postojanja članice Saveza.

Članak 23.

Svaka članica Saveza dobrovoljno udružena u Savez podliježe stegovnoj odgovornosti.

Stegovne mjere protiv članice izriče Sud časti.

Članak 24.

Članica, kojoj po bilo kojoj osnovi navedenoj u prethodnom članku prestane to svojstvo, dužna je u cijelosti izmiriti sve preuzete obveze prema Savezu u roku od 30 dana.

V. UPRAVLJANJE SAVEZOM I TIJELA SAVEZA

1. TIJELA SAVEZA

Članak 25.

Tijela Saveza su:

– Skupština

– Izvršni odbor

– Nadzorni odbor

– Sud časti.

1.1. SKUPŠTINA SAVEZA

Članak 26.

Skupština je najviši organ upravljanja Savezom.

Skupštinu čine po dva predstavnika članica te po još jedan predstavnik na svakih 10 redovitih članova članice. Predstavnik članice može imati ovlaštenog zamjenika. Zamjenik ima sva prava izabranog predstavnika, kada ovaj nije u mogućnosti prisustvovati radu Skupštine ili kada redovita članica ocijeni da bi zamjenik mogao adekvatnije zastupati njezina prava.

Članak 27.

Skupština Saveza:

– donosi, mijenja i dopunjuje Statut Saveza,

– utvrđuje godišnje, srednjoročne i dugoročne planove i programe razvoja i aktivnosti Saveza,

– usvaja financijski plan i završni račun, potvrđuje rebalans financijskog plana,

– bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Saveza,

– bira i razrješava Izvršni odbor,

– bira i razrješava Nadzorni odbor i Sud časti,

– bira i razrješava članove stalnih i povremenih tijela, koje osniva svojom odlukom,

– donosi Pravilnik o nagradama i priznanjima,

– donosi odluke o učlanjivanju Saveza u odgovarajuće međunarodne organizacije,

– utvrđuje program suradnje Saveza s odgovarajućim organizacijama drugih zemalja,

– raspravlja i odlučuje o izvještajima koje podnose Izvršni odbor, Nadzorni odbor i drugi organi i radna tijela Skupštine,

– donosi poslovnik Skupštine,

– odlučuje o osnivanju tvrtki,

– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Saveza, koji su utvrđeni i stavljeni u nadležnost Skupštine ili kada Skupština Saveza ocijeni da o određenim pitanjima treba zauzeti stav ili donijeti zaključke i odluke u skladu s ovim Statutom i važećim zakonima,

– raspravlja i odlučuje i o ostalim pitanjima od zajedničkog interesa.

Članak 28.

Skupština se održava po potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Svake četvrte godine održava se Izborna Skupština.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Redovitu Skupštinu saziva predsjednik Saveza kad ocijeni da je potrebno sazvati Skupštinu, a najmanje jedanput godišnje.

Izbornu Skupštinu saziva predsjednik Saveza.

Izvanrednu Skupštinu saziva predsjednik Saveza na vlastitu inicijativu ili na zahtjev trećine članova Saveza, odnosno na zahtjev Nadzornog odbora ili Izvršnog odbora. Ako Izvršni odbor ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača u roku od 30 (trideset) dana, Skupštinu saziva predlagač.

Članak 29.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutno više od polovice predstavnika. Odluke su donesene ako se za njih izjasni 2/3 prisutnih predstavnika.

Članak 30.

Mandat predstavnika, odnosno njegovog zamjenika u Skupštini traje četiri godine.

Predstavniku, odnosno zamjeniku predstavnika u Skupštini mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u slučaju:

– njegova opoziva,

– podnošenja pisane ostavke na funkciju predstavnika – zamjenika predstavnika u Skupštini,

– nastupa takvih okolnosti zbog kojih predstavnik ne bi više mogao obavljati dužnost predstavnika u Skupštini.

Opoziv i izbor drugog predstavnika vrši se na način i po postupku predviđenom za njegovo predlaganje odnosno izbor.

Mandat naknadno izabranog predstavnika traje do isteka mandata Skupštine.

Članak 31.

Predstavnik u Skupštini ima osobito prava i dužnosti da:

– sudjeluje u radu Skupštine, kao i drugih organa u koje je izabran,

– zauzima stavove o pitanjima o kojima odlučuje Skupština i njeni organi,

– postupa u skladu s opće utvrđenom politikom razvoja koju je usvojila Skupština,

– o radu Skupštine i o svom radu u Skupštini izvještava organizaciju koju predstavlja,

– pokreće raspravu o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine,

– sudjeluje u izvršavanju zadataka utvrđenih odlukama Skupštine,

– postavlja pitanja i traži stručnu pomoć od stručne službe Saveza.

Predstavnik u organima Saveza odgovoran je za svoj rad članici Saveza koja ga je imenovala. Za provedbu ovog Statuta i drugih akata Saveza, organi Saveza mogu pokrenuti inicijativu za pozivanje na odgovornost i eventualni opoziv predstavnika od strane članice Saveza, koja ga je imenovala.

Članak 32.

Zasjedanje Skupštine je javno, osim u iznimnim slučajevima o čemu odluku donosi Izvršni odbor Saveza.

Ostala pitanja iz nadležnosti Skupštine reguliraju se poslovnikom Skupštine.

1.2. IZVRŠNI ODBOR

Članak 33.

Skupština iz svog sastava bira Izvršni odbor, koji ima 7 (sedam) članova. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Saveza su po funkciji članovi Izvršnog odbora i unutar su definiranog broja članova Izvršnog odbora. Članove Izvršnog odbora, predsjednika i dopredsjednika za novi mandat bira Skupština na izbornoj sjednici na temelju prijedloga Izvršnog odbora prethodnog mandata ili 1/4 prisutnih predstavnika na izbornoj skupštini. Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Članak 34.

Izvršni odbor:

– donosi godišnji plan i program rada u skladu s usvojenim planovima i programima razvoja i    

aktivnosti Saveza,

– predlaže financijski plan i završni račun Saveza,

– priprema materijale za Skupštinu Saveza i saziva je u skladu s odredbama ovog Statuta,

– provodi i izvršava odluke, zaključke i preporuke Skupštine Saveza,

– donosi odluku o primanju udruga, društava, klubova i organizacija u Savez, te potvrđuje

predstavnika i njegovog zamjenika u Skupštini Saveza,

– bira i razrješava predstavnika u Skupštini Hrvatske zajednice tehničke kulture i u organe drugih organizacija u kojima Savez imenuje svoje predstavnike,

– dodjeljuje priznanja Saveza utvrđena u ovom Statutu,

– utvrđuje prijedlog Statuta, Poslovnika i drugih akata što ih donosi ili razmatra Skupština Saveza,

– usvaja izvještaj o svom radu kojeg podnosi Skupštini Saveza,

– izvršava financijski plan Saveza, odlučuje o rasporedu i dinamici sredstava, donosi rebalans financijskog plana Saveza i potrebne odluke o trošenju financijskih sredstava,

– surađuje s nadležnim državnim organima, Hrvatskom zajednicom tehničke kulture i drugim organizacijama od interesa za razvoj robotičke djelatnosti u Republici Hrvatskoj,

– donosi odluke o izdavanjima raznih publikacija i propagandnog materijala Saveza,

– donosi odluku o visini članarine i ostalih pristojbi za rad Saveza,

– bira svoje predstavnike u društvene i druge organizacije u koje se Savez udružio,

– utvrđuje i donosi godišnji kalendar natjecanja, smotri i kampova,

– organizira akcije i natjecanja,

– organizira evidenciju udruženih članica , stručnih predavača i sudionika na smotrama i natjecanjima,

– određuje predstavnike Saveza na domaćim i međunarodnim skupovima i natjecanjima,

– upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom Saveza i donosi potrebne odluke,

– obavlja poslove u vezi s ugovornim obavezama Saveza,

– imenuje i razrješava članove stalnih i povremenih radnih tijela Izvršnog odbora,

– utvrđuje djelokrug rada i nadležnosti, organizira i koordinira rad svojih stalnih i povremenih radnih tijela,

– imenuje i razrješava tajnika Saveza, pri čemu tajnik ne sudjeluje u odlučivanju,

– utvrđuje sistematizaciju poslova i radnih zadataka stručne službe Saveza,

– obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi Skupština Saveza.

O drugim odlukama Izvršni odbor odlučuje većinom nazočnih članova.

Članak 35.

Izvršni odbor odlučuje o svim pitanjima na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. Sjednice Izvršnog odbora mogu biti elektronske.

Članak 36.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova. Izvršni odbor odlučuje većinom glasova svih članova kad odlučuje o:

– donošenju općih akata iz svoje nadležnosti,

– utvrđivanju prijedloga Statuta i Poslovnika Skupštine,

– utvrđivanju prijedloga srednjoročnog plana razvoja i programa, financijskog plana te prihvaćanju završnog računa Saveza,

– rebalansu financijskog plana,

– izdavanju raznih publikacija,

– biranju i opozivu predstavnika u druge organe i organizacije,

– donošenju kalendara natjecanja, smotri, kampova i drugih manifestacija,

– utvrđivanju i donošenju raspisa za državna natjecanja, smotre, prihvaćanju organizacije natjecanja, te međunarodnih smotri, natjecanja, kampova i slično,

– pokretnoj i nepokretnoj imovini Saveza,

– izboru tajnika Saveza, pri čemu tajnik ne sudjeluje u odlučivanju.

Članak 37.

Izvršni odbor odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem, osim kada odluči da odluke donosi tajnim glasovanjem.

Članak 38.

Sjednice Izvršnog odbora saziva i predsjedava im predsjednik Saveza. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednice saziva i predsjedava im dopredsjednik, odnosno u slučaju spriječenosti i predsjednika i dopredsjednika, član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

Sjednice Izvršnog odbora može sazvati i Nadzorni odbor ili najmanje 3 (tri) člana Izvršnog odbora.

Članak 39.

Izvršni je odbor za svoj rad odgovoran Skupštini.

Skupština može opozvati cijeli Izvršni odbor ili pojedine članove i prije isteka njegovog mandata, ako ne obavlja svoju dužnost u skladu s odredbama ovog Statuta, odnosno u skladu s odlukama Skupštine.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opoziva se po postupku po kojem je izabran.

Članak 40.

Za pripremu prijedloga i stručnu obradu pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti, Izvršni odbor osniva stalna i privremena radna tijela, kao stručne i pomoćne organe u svom radu.

1.3. NADZORNI ODBOR

Članak 41.

Nadzorni odbor broji tri (3) člana, koje bira Skupština iz redova predstavnika redovitih članica, na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Predsjednika biraju članovi Nadzornog odbora između sebe.

Članak 42.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad, financijsko poslovanje i raspolaganje imovinom Saveza i utvrđuje jesu li u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Saveza.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.Sjednice Nadzornog odbora mogu biti elektronske.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini i podnosi joj izvještaj o svom radu najmanje jedanput godišnje.

Članak 43.

O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavještava Skupštinu u pisanom obliku, odnosno organ u čijem je radu nastala nepravilnost. Ako se nepravilnosti pravovremeno ne otklone, dužan je o tome obavijestiti nadležni državni organ.

Članak 44.

Tijela Saveza su dužna Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad. Zadaci, način rada i djelovanje Nadzornog odbora po potrebi utvrđuju se pobliže posebnim Poslovnikom Nadzornog odbora.

1.4. SUD ČASTI

Članak 45.

Članice Saveza stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom, drugim aktima, kodeksom i pravilima (pisanim i uobičajenim).

Sporove među članicama, te stegovni postupak zbog povreda iz stavka 1. ovog članka i povrede imena i ugleda Saveza provodi Sud časti, sastavljen od tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Suda časti traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Članovi Suda časti biraju se iz reda najistaknutijih predstavnika redovitih članica Saveza i ne mogu biti članovi Izvršnogodborai Nadzornog odbora .

Opoziv članova Suda časti obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga navedenih za članove drugih tijela Saveza.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik Saveza, Izvršni odbor i najmanje jedna desetina članova Skupštine. Stegovni postupak na vlastiti poticaj može pokrenuti Sud časti.

Zahtjev iznimno može podnijeti i Nadzorni odbor, ako se radi o kršenju materijalnih prava i oštećivanju imovine Saveza.

U svom radu Sud se časti vodi načelima pravednosti i nastoji da se svi sporovi riješe, a odluke donosi većinom glasova.

Sud časti izriče i stegovne mjere, a to su: opomena, zabrana rada u Savezu na određeno vrijeme, privremeno isključenje iz članstva i trajno isključenje iz članstva.

Zabrana rada u Savezu može se donijeti u trajanju od najdulje šest mjeseci, a privremeno isključenje može trajati najviše godinu dana.

Sud časti ovlašten je predložiti i suspenziju s dužnosti u Savezu.

Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o svom radu i odlukama izvješćuje Skupštinu i Izvršni odbor.

Članak 46.

Protiv odluke Suda časti članice imaju pravo žalbe. Žalba se može podnijeti Skupštini i to najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana dostave odluke Suda časti. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 60 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

2. PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK SAVEZA

Članak 47.

Savez ima predsjednika i dopredsjednika.

Predsjednika i dopredsjednika Saveza bira Skupština iz svojih redova na vrijeme od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 48.

Predsjednik:

– predstavlja i zastupa Savez u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza,

– saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,

– predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,

– potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor,

– brine o izvršenju odluka Skupštine i Izvršnog odbora,

– obavlja i druge aktivnosti utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza.

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

U slučaju dugotrajnije i opravdane spriječenosti predsjednika, poslove i zadatke iz prvog stavka ovog članka obavlja dopredsjednik.

3. TAJNIK SAVEZA

Članak 49.

Savez ima tajnika.

Mandat tajnika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik Saveza poslove obavlja dragovoljno ili profesionalno o čemu odlučuje Izvršni odbor, a za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku Saveza.

Ako tajnik poslove obnaša profesionalno, tajnika bira i imenuje Izvršni odbor temeljem javnog natječaja. Uvjete natječaja za izbor tajnika utvrđuje Izvršni odbor svojom odlukom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

Članak 50.

Tajnik Saveza je organizator rada i poslovanja udruge, a posebno:

        obavlja stručne, organizacijske i administrativno-tehničke i financijske poslove Saveza u svezi s pripremom sjednica Izvršnog odbora i Skupštine Saveza i njihovih radnih tijela

        vodi Registar članica i Spomenicu Saveza i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,

        obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela HRS,

        brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,

        vodi zapisnike i pismohranu Saveza,

        brine o ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Saveza,

        brine se o obavještavanju članica i javnosti o radu i djelovanju Saveza,

        prati rad i aktivnost udruga u robotičkoj djelatnosti, s ciljem unapređivanja postojećih i stvaranja novih udruga i klubova,

        radi na stručnom, organizacijskom i financijskom koncipiranju, te razradi i organizaciji stručnih skupova, manifestacija, smotri i natjecanja, robotičkih kampova, ljetnih i zimskih škola, te drugih oblika djelovanja Saveza na razini Republike Hrvatske i na međunarodnoj razini,

        inicira i kreira obavljanje stručno konzultativnih i drugih poslova u komercijalne svrhe na razini Saveza,

        ostvaruje sustavnu suradnju s poslovnim, stručnim, obrazovnim, privatnim i drugim organizacijama i institucijama na području robotičke djelatnosti,

        predstavlja i zastupa Savez, brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom propisanih obaveza Saveza,

        odgovoran je za pravovremenu pripremu prijedloga programa rada Saveza i materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,

        brine o izvršavanju zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora,

        priprema prijedloge financijskog plana i rebalansa financijskog plana Saveza,

        naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,

        potpisuje poslovnu dokumentaciju Saveza, ugovore i daje naloge u smislu realizacije programa i financijskog plana,

        surađuje s ministarstvom nadležnim za robotičku djelatnost, te drugim ministarstvima i javnim institucijama vezanim za realizaciju usvojenih programa i planova,

Članak 51.

Tajnik može bit razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

        ako nije ostvario ciljeve i zadaće, koje je prema odluci Skupštine i Izvršnog odbora bio dužan ostvariti u okviru mandata,

        ako svojim radom svjesno povrijedi Ustav RH, zakone, Statut i druge opće akte Saveza, zbog čega mogu nastati štetne posljedice za Savez i društvo u cjelini,

        ako neosnovano odbija izvršiti odluke Skupštine,

        ako svojim ponašanjem postane nepodoban u vršenju funkcije tajnika,

        ukoliko se razrješava na vlastiti zahtjev.

Odluku o razrješenju tajnika donosi Izvršni odbor većinom od ukupnog broja članova. Inicijativu za razrješenje tajnika može dati član Izvršnog odbora i Nadzorni odbor uz pisano obrazloženi prijedlog.

VI. IMOVINA SAVEZA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 52.

Imovinu Saveza čine:

            1. novčana sredstva, koja je Savez stekao:

                        – uplatom članarina redovnih i pridruženih članica,

                        – dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama,

                        – radom članova,

                        – dotacijama iz proračuna,

            2. pokretne stvari,

            3. nekretnine, te

            4. imovinska prava.

Za postizanje ciljeva svoga postojanja i obavljanje poslova i zadataka utvrđenih programima, Savez osigurava sredstva:

– iz proračuna Republike Hrvatske,

– iz članarina,

– iz prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti,

– od sponzora i donatora,

– iz sredstava igara na sreću,

– iz drugih zakonom predviđenih izvora.

Članak 53.

Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske Savez ostvaruje posredstvom Hrvatske zajednice tehničke kulture ili izravno na osnovi prihvaćenih programa u obliku akontacija prema utvrđenoj dinamici potreba. Proračunska sredstva strogo su namjenska i mogu se koristiti isključivo za poslove i zadatke prihvaćene godišnjim programom rada.

Članak 54.

Savez ostvaruje sredstva i doprinosima iz članarina. Iznos članarine utvrđuje Izvršni odbor.

Članak 55.

Prihodi i rashodi Saveza utvrđuju se Financijskim planom Saveza u skladu s programom rada Saveza.

Članak 56.

Usvojeni Financijski plan može se u toku godine mijenjati. Izmjene i dopune Financijskog plana donosi Izvršni odbor Saveza, odlukom, koju podnosi Skupštini Saveza na prvoj narednoj sjednici.

Članak 57.

Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju nepokretne i pokretne imovine, kao i odluku o prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nepokretne i pokretne imovine.

Odluke iz prethodnog stavka mora potvrditi Skupština Saveza.

Članak 58.

U slučaju prestanka djelovanja i postojanja Saveza Skupština će na posljednjoj sjednici odlučiti o preostaloj imovini Saveza.

VII. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 59.

Za osobite zasluge, zalaganje i postignute rezultate u ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza, Savez svake godine pojedincima, društvima, klubovima i sekcijama, koji postižu najbolje rezultate u promicanju robotičke djelatnosti u Republici Hrvatskoj, dodjeljuje priznanja i nagrade prema mogućnostima.

Dodjeljivanje priznanja i nagrada regulira se posebnim pravilnikom, kojeg donosi Skupština Saveza.

VIII. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI

Članak 60.

Savez može osnovati vlastitu Stručnu službu, kojom rukovodi tajnik. Odluku o osnivanju i organizaciji stručne službe donosi Skupština.

Odlukom iz prethodnog stavka Skupština Saveza će definirati poslove i zadatke Stručne službe, sistematizaciju radnih mjesta zaposlenih i način financiranja Stručne službe.

Članak 61.

Obavljanje administrativno-tehničkih poslova Savez može povjeriti Stručnoj službi Hrvatske zajednice tehničke kulture, o čemu Izvršni odbor s ovlaštenim organom Hrvatske zajednice tehničke kulture zaključuje poseban ugovor. Tajnik Saveza je nalogodavac za obavljanje ugovorenih poslova. Za obavljanje povremenih i privremenih stručnih poslova u Savezu, u skladu sa Zakonom o radu, tajnik može angažirati stručne osobe, putem rada na određeno vrijeme ili na drugi pogodan način.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Statut Saveza donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine. Inicijativu za donošenje, te izmjenu i dopunu Statuta i drugih općih akata Saveza mogu dati:

– Izvršni odbor,

– Nadzorni odbor,

– najmanje trećina udruženih članica Saveza.

Nacrt Statuta i njegovih izmjena i dopuna utvrđuje Izvršni odbor i upućuje ga na javnu raspravu u članice Saveza. Javna rasprava o nacrtu Statuta ne može trajati manje do 8 dana. Po proteku roka za raspravu, polazeći od prispjelih prijedloga, primjedbi i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje Prijedlog Statuta Saveza i upućuje ga na usvajanje Skupštini.

Članak 63.

Izmjene i dopune Statuta usvajaju se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 64.

Tumačenja odredaba ovog Statuta daje Skupština Saveza.

Članak 65.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini i bit će objavljen na službenoj web stranici Saveza.

U Zagrebu, 15. prosinca 2012.                                        

                                                                                  

                                                                                                                                                    Predsjednik

Hrvatskoga robotičkog saveza

Prof. dr. Zdenko Kovačić

Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •